Компютърни мрежи и комунакации


Категория на документа: Информатика


Компютърни мрежи. Същност.

КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Компютърна мрежа (Computer NetWork, net - мрежа, и work - работа) - система за обмен на данни между множество компютри.
Основна цел: осигуряване потребителите с потенциалната възможност за достъп до локалните ресурси на всички компютри в мрежата.
Информационна мрежа - компютърна мрежа, предназначена за съхранение и предаване на данни, с цел решаване конкретни задачи на потребителите.
Терминална система (абонатна система, мрежова станция, мрежов компютър и т.н.) - система, която се явява източник или потребител на информация.
Видове терминални системи:
-Терминал - крайно устройство, за дистанционно въвеждане на данни или извеждане на необходима за потребителя информация.
-Работна станция - създадена за работа на специалисти (програмист, администратор и т.н.).
-Локална мрежа - група свързани компютри, обслужващи една организация.
Режими на работа
-Автономен режим (Off line) - системата е изключена от мрежата.
-Диалогов режим ( On line) - системата е включена в мрежата и е готова да приема или предава данни.
Комуникационна мрежа (транспортна мрежа, мрежа за предаване на данни) - мрежа, основна задача на която се явява предаването на данни. На база една комуникационна мрежа могат да се създадат няколко информационни мрежи.
Административна система (център за управление) - предназначена е за управление функционирането на информационната мрежа.
Мрежова архитектура - пълното множество от хардуер, софтуер и стан¬дарти за свър¬з¬ване, които оп¬ре¬де¬лят дизай¬на на една мрежа.

Хардуер - апаратните средства, които осигуряват достъпа до мре¬жа¬та (тер¬минали), нейното обслужване (сървъри) и транспортирането на данните ( мре¬жови устройства ).
Софтуер - мрежови програмни средства, осигуряващи ефективното функциониране на мрежата и нейните приложения.
-Мрежова операционна система - системният софтуер на една мре¬жа, който интегрира компонентите на мрежовия хардуер. Създава и поддържа връзката между сървъра и работните станции. Обикновено се състои от две части: софтуер за сървъра и за работната станция (клиента).
-Мрежови приложни програми - програми на потребителите, които обслужват конкретни задачи.
-Мрежови системни програми
-Увеличат ефективността на работа на мрежата.
-Следят за експлоатацията на мрежата.
-Поддържат списъци на потребителите, техните пароли, права и т.н.

Мрежов протокол - унифицирани споразу¬мения, еднозначно определящи правилата на включване на ком¬пю-търно и телекомуника¬ционно оборудване от различен тип към мрежите за общо ползване и осигуряващи информационен обмен между абонати с различно интелек¬туално ниво, даже в тези случаи, когато те ползват разнотипни технически средства и програмно оси¬гу¬ряване. Тези съглашения се базират на концеп¬цията за отворени системи.

Мрежова топология - геометрично подреждане на елементите и кабелните връзки в една мрежа.
МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ
Мрежова платформа
Функционален блок, който се явява база за разполагане върху него на процеси, обединени от някаква цел.
Благодарение на създаването на платформи, разполаганите върху тях процеси не се интересуват от съществуващото разнообразие на протоколи или операционни системи, но с успех използват функциите, които те предоставят.
Всяка платформа предоставя на стандартен интерфейс своите услуги и услугите на намиращите се под нея функционални блокове.
Видове платформи:
Приложна платформа-Осигурява взаимодействието на приложните процеси с областта на взаимодействие и операционната система.
Транспортна платформа-Осигурява предаването на данни през комуникационната мрежа.
Операционна платформа-Позволява да се изпълнява набор от приложни процеси под управлението на група операционни системи.
Апаратна платформа-Позволява използването на различни мрежови устройства или процесори, управлявани от една или група операционни системи.
Потребителска платформа-Осигурява единен интерфейс за взаимодействие на потребителите с мрежата.
Област на взаимодействие-Концепция за предаване на данни в информационните мрежи. Тя е разположена между приложните процеси и физическите средства за съединение.
Архитектура на взаимодействие-Определя основните характеристики и функции на областта на взаимодействие, както и пълния функционален профил на мрежата.
КОМПЮТЪРНА МРЕЖА. СТРУКТУРА.
Интернет-Глобална компютърна мрежа, в която са свързани множество от различни по вид и топология компютърни мрежи, които могат да комуникират помежду си с помощта на специално разработени интерфейсни протоколи (стандарти), които ги обединяват в една неразличима цялост.
Магистрални канали-Високопроизводителни комуникационни канали, които изграждат ядрото на компютърните мрежи.
Сървър-Програмно апаратна система, която обслужва определена функция на информационната мрежа.
Маршрутизатор-Устройства, които анализират информацията, съдържаща се във всеки пакет и го изпращат по - възможно най късия път до неговото местоназначение. Те свързват мрежи с различни протоколи и архитектури. Някои ги наричат рутери (router).
Локална мрежа-Компютърна мрежа, която обслужва една организация и е разположена в рамките на едно сграда.
Комутатор-Интелигентно устройство, което предоставя на всеки мрежов компютър индивидуална връзка с друг компютър от мрежата чрез виртуална схема, като му осигурява определена ширина на лентата (скорост на предаване).
Концентратор (HUB)-Мрежово устройство, което се явява многопортов повторител и реализира топология ”звезда”Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърни мрежи и комунакации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.