Измерения и предизвикателства на електронния бизнес


Категория на документа: Информатика


Стопанска академия "Д. А. Ценов"

ИЗМЕРЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС
(Реферат)

2012г.

Съдържание:
1. Въведение
2. Информация за ERP
3. Какво са системите за управление на бизнес процеси?
4. Стратегически направления за развитие на електронната търговия
5. Електронни пазари

1. Въведение

Електронният бизнес променя същността на традиционния бизнес и се превръща в най-важния компонент на новата цифрова икономика. Той се развива изключително бързо като изцяло нов модел за правене на бизнес и начин на взаимодействие между доставчиците, клиентите и партньорите в условията на мрежовата икономика.

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат изключително влияние върху създаването и развитието на е-бизнеса, защото те дават възможност на отдалечените фирми и общности да се интегрират в глобалната мрежа и да направят достъпна своята информация до всички клиенти и контрагенти. ИКТ водят до значителен ефект в дистрибуцията и продажбите на продукти и услуги и промотират нови дистрибутивни канали и бизнес модели. Използването на новите технологии подпомага директната връзка между фирмите и клиентите, като елиминира посредниците и по този начин намалява разходите и повишава ефективността от тяхната дейност.

Съгласно Доклада за приложението на ИКТ в малките и средните български предприятия (The White Paper of ICT in Bulgarian Small and Medium sized Enterprises), внедряването на ИКТ е петият главен фактор за успешна бизнес стратегия след повишаване качеството на продукцията, ускоряване на доставките, увеличаване на оборота и подобряване на обслужването.1 Главната причина за това е недостатъчната информираност за реалните предимства и ползи от новите ИКТ. Например, само 27% от анкетираните в това голямо изследване са разработили стратегия за развитие на ИКТ. Най-голямата полза от тези технологии те виждат в увеличаване на ефективността на бизнеса (83,3%), последвана от повишаване нивото на обслужване (73,1%), повишаване на квалификацията на персонала (71,4%) и намаляване на разходите (64,2%).

Електронният бизнес е нова и модерна форма за реализация на бизнес процесите в стопанските организации. Той може да се определи като целенасочена дейност за приложението на новите ИКТ в бизнеса, която води до по-ефективна организация на бизнес процесите, по-високо качество на произвежданите стоки и услуги, по-надеждно обслужване на клиентите и бизнес партньорите и като цяло до по-модерен и резултатен фирмен мениджмънт. В най-широк смисъл това е всеки бизнес, който се базира на автоматизирани информационни системи, Интернет и Web технологии.

Осъществяването на бизнеса по Интернет не означава само покупки и продажби, но също и проучване, и обслужване на клиентите, и сътрудничество с бизнес партньорите при продажбени промоции, и съвместни научни изследвания.

Ето защо е-бизнес е по-широко понятие от електронната търговия (е-търговия). Той се фокусира върху стратегическите задачи по цялата верига от стойности като управление на доставките, електронни поръчки, онлайн връзка с клиентите и контрагентите в бизнеса. Софтуерните решения за е-бизнес позволяват интеграция на вътрешно фирмените бизнес процеси и тези извън фирмата.

Със своите възможности и предимства е-бизнес надгражда, модернизира и развива интегрираните бизнес информационни системи (Enterprise Resource Planning - ERP systems) със стратегия , платформа и решения за електронна търговия, електронен маркетинг, електронно делово партньорство и др. чрез Интернет, Интранет и Екстранет той създава условия за установяване и съобразяване с потребностите и изискванията на клиентите. Това е в унисон със стратегията за електронно удовлетворяване на клиентите (E-customizing) и електронно управление на взаимоотношенията с клиентите (e-CRM - Customer Relationship Management), при които клиентът ве в центъра на бизнес дейностите и е обслужван много по-бързо и леко.

Електронният бизнес като цяло способства и за повишаване на ефективността, производителността и доходността на бизнес процесите в условията на глобалната виртуална бизнес среда с приложението на Интернет и мобилните технологии. За сега обаче той не обхваща всички етапи от жизнения цикъл на производството на стоки и услуги, а е насочен предимно към дистрибуция, търговия, проучване на пазара, маркетингови кампании и разплащания. Така че той подпомага и рационализира само някои от дейностите на традиционния бизнес.

Най-важните измерения на електронния бизнес могат да се обособят в следните направления:
* Реализиране на онлайн продажби на продукти и услуги по всяко време на денонощието и във всяка точка от света;
* Елиминиране на посредниците чрез директно предлагане на продукти и услуги на крайните потребители;
* Възможност за изграждане на виртуален офис с по-ниски разходи по неговата поддръжка;
* Висока интерактивност на взаимодействието с клиентите с цел изучаване на тяхното мнение за ползваните продукти и услуги чрез допитване или проследяване на техния модел на поведение при разглеждането на корпоративния сайт;
* Провеждане на маркетингови проучвания на тенденциите в състоянието на пазара и наблюдение на конкурентите;
* Изграждане на трайни връзки и задържане на лоялните клиенти;
* Създаване на демографски профили на разли1ните сегменти на проучвания пазар;
* Възможност за заявка и покупка на продукт или услуга в момента на разглеждане на сайта;
* Разширяване на продуктовата гама, иновации и специализиране на предлаганите услуги.

Така че конкурентоспособността и успехът както на голямата, така и на малката фирма зависят от внедряването на нови технологии и решения под формата на електронен бизнес.

Приложението на е-бизнес налага много иновационни решения в областта на маркетинга, подготовката и реализирането на самото производство на стоки и услуги. Използват се също иновационни подходи при дистрибуцията, продажбата и разплащанията с клиентите и доставчиците. Е-бизнес предполага и реинженеринг на всички бизнес процеси с цел подобряване и усъвършенстване на организацията и технологията на производството и реализацията на стоките и услугите в съответствие с добрите бизнес практики.

Това включва цялостно модернизиране и развитие на бизнес процесите с приложението на съвременните системи за управление на жизнен цикъл на изделията (Product Lifecycle Management Systems - PLM Systems), чрез което се осигурява непрекъснат производствен процес и се поддържа постоянно ниво на материалните запаси.

Е-бизнес създава благоприятна среда и за успешното внедряване на стратегически методи, средства и технологии за управление на бизнеса от типа на управление представянето на бизнес (Business Performance Management - BPM) и системата от балансирани показатели (Balanced Scorecards System - BSC System). Те имат за цел цялостното управление на представянето на бизнеса с помощта на мониторинг и анализ на исторически данни и идентифициране на тенденциите в динамиката на бизнеса. Чрез тях се съдейства за правилното дефиниране на стратегията на организацията и за определянето на механизмите за успешното й внедряване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерения и предизвикателства на електронния бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.