Информатика - лекции за ВУАРР Кърджали


Категория на документа: ИнформатикаКОНСПЕКТ
по дисциплината "Информатика"
ВУАРР Кърджали
І курс, І семестър, 2014 г.

1. Информатиката като наука. Основни дефиниции. Свойства и параметри на информацията. Направление в развитието на теория на информацията
2. Аритметични основи на компютъра. Представяне на числа, символи и текст в КС
3. Бройни системи. Видове. Представяне на данни в различни бройни системи
4. Промяна на представянето на числа от една в друга бройна система
5. Логически основи на компютрите
6. Начини на представяне на логическите функции. Закони на булевата алгебра
7. Организация и архитектура на компютърната система. Основни блокове и предназначение.
8. Йерархия на паметта. Видове памети. Предназначение
9. Входно-изходна система на компютъра. Периферни устройства
10. Функциониране на компютърна система
11. Езици за програмиране. Класификация. Видове и предназначение
12. Последователност от етапи и действия при разработване на програмно обезпечаване
13. Операционни системи. Предназначение и функции
14. Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите

1. Информатиката като наука. Основни дефиниции. Свойства и параметри на информацията. Направление в развитието на теория на информацията

Във всички науки протичат два процеса-асоциация и дисоциация. Една от тези науки е информатиката. Кибернетиката е наука, която е формирана на базата на математиката, физиката и електротехниката и която се занимава с процесите на оптимално управление в техническите, биологичните и социалните структури. Кибернетична система е системата, която се занимава с приемане, съхраняване, преобразуване и предаване на информация. В резултат на дисоциация на науката кибернетика възникват нови науки, една от тях е информатиката. Науката информатика представлява наука, която се занимава с процесите на приемане, съхраняване, преобразуване и предаване на информация в технически системи. Информатиката е техническа наука, систематизираща способите за създаване, съхраняване, възпроизвеждане, обработване и предаване на данни със средствата на изчислителната техника, а също и принципите на функциониране на тези средства и методите на тяхното управление.
От това определение е очевидно, че информатиката е много близко до технологията затова често я наричат информационна технология.
Основни дефиниции.
Предмет на информатиката съставляват следните понятия:
-машините, осигуряващи изчислителната техника;
-програмното осигуряване на изчислителната техника;
-средствата за взаимодействие между машините и програмите;
-средствата за взаимодействие между човека и машините, както и програмите.
Както се вижда тук особено място се отделя на взаимодействието Това взаимодействие се определя с понятието интерфейс. Методите и средствата на взаимодействие на човека с машините и програмите се нарича потребителски интерфейс. В същото време съществуват машинен интерфейс, програмен интерфейс и машинно-програмен интерфейс.
Информатиката е практическа наука. Нейните постижения се прилагат в практиката за повишаване на нейната ефективност.
Информатиката е наука за информацията, независимо от конкретното й съдържание, която систематизира и развива методите и средствата, свързани с основните информационни дейности и тяхната автоматизация". Тя отговаря на въпросите:
Как да събираме и съхраняваме информацията?
Как да обработваме информацията?
Как да използваме комуникационната и изчислителна техника?
Как да управляваме основните информационни процеси?
Свойства и параметри на информация.
Информация - представлява кодирани съобщения, които се обменят, натрупват се и се преобразуват с цел решаване на някаква функция. Информатиката притежава редица свойства:
-разпространение информацията може да се разпространява в пространството. Средата, в която се разпространява информацията се нарича канал за връзка или съобщителен канал. Разпространението става посредством различни видове сигнали (звукови, електрически, електромагнитни, светлинни сигнали и изменение на гравитационните полета).
-преобразуване-информацията може да се предава по два начина:
а)без да изменя смисъла на съобщението. В този случай информацията се преобразува от една форма в друга.
б)чрез смяна на смисъла на съобщението.
-съхраняване на информацията-съхраняването на информацията в техническите системи се получава в резултата от натрупването и в специални устройства, които се наричат памети. Натрупването на информация става чрез изменение на физическите параметри на някаква среда.
Освен свойствата информатиката притежава и редица характеристики:
-количество информация-единица за измерване на количество информация посредством 1 bit (1 bit представлява такова количество информация, което се съдържа в две равно вероятни събития)
-скорост на предаване на информацията-показва какво количество информация се предава за единица време.
-надеждност или достоверност на информация- този параметър отчита каква е вероятността на това, че информацията, която се предава не съдържа грешки. Когато в процеса на предаване винаги съществуват смущения, причинени от електромагнитни полета или от електрически сигнали, в резултат на тези смущения информацията се изкривява. За оценка на тези параметри се използват вероятностни методи.
-пропускателна способност-на канала за връзка-тъй като информацията винаги се подава в някакъв канал за връзка т.е в някаква среда съществува определено ограничение по отношение на скоростта на предаване на информацията характерна за даден сигнал. Това ограничение се нарича пропускателна способност на сигнала.
Направление в развитието на теория на информациятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информатика - лекции за ВУАРР Кърджали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.