Информатика и информационни технологии


Категория на документа: Информатика


Информатика и информационни технологии
* Mat Lab 6.5 копие на програмата може да се вземе от асистентите
Информация, информатика като наука. Практика, представяне, кодиране и обработка на информация
Информация: съществените и представ. характеристики за процесите и явленията от заобикалящата ни действителност.
Тези познания и сведения се получават чрез определени експерименти, наблюдения, опити и взависимост от момента на нейното получаване те могат да се класифицират
А приорна информация - инф. известна, налична, установена на по-ранен етап
Б апостеорна-получена след целево провеждане на експерименти, наблюдения, опити. В структурно отношение информацията може да бъде класифицирана
В величинна- зависимост между няколко събития подредени по определен начин
Г функция наличие на определена взаимовръзка между няколоко величини
Тясно свързани с термина информация са дисциплините

Дисциплината Информатика разглежда спектър от проблеми, свързани с получаването, приемането, кодирането, представянето, обработката, обмена на информацията.
Информатика: Използва най-общ категориален апарат
Теория на информацията- разглежда същия спектър от проблеми като използва различни математически и логически апарати.
Приложна информатика-разглежда разглежда същия спектър от проблемикато при тяхното решаване се използва компютърна техника.
На този етап на развитие на информацията са се оформили следните направления
- структурна теория разглежда проблемите свързани със структурирането и представянето на информацията, с ресурсите на определена бройна система, азбука или друга форма за представяне на информацията.
- статистическа теория на информацията разглежда въпросите, свързани с оценка количеството информация, което се съдържа в едно или друго съобщение.
- Сематична теория на информацията- разглежда проблемите, свързани с оценката полезността смисъла на информацията. Оценка полезността на информацията се извършва на основа на влиянието, което наличната информация оказва при получаването на нова информация
- Симантичен уеб 2,0
Като свойства на информацията могат да се посочат
- информацията може да бъде съхранявана
- информацията може да бъде обработвана взависимост от нивото на абстракция. При обработване на информация се използват различни матем. и лог. Алгоритми
- информацията може да бъде обменяна
Организация и архитектура на компютърната система. Основни блоковеи предназначение. Работа на коомпютърната система
Съвременните компютърни системи са изградени от променлив състав от технически средства.Това позволява потребителя да конфигурира системата според своите конкретни нужди. Независимо от ресурсите в една платформа всички могат да бъдат представени по следния начин:

ВИИ - Входно-изходни интерфейси (канали) представляват среда, по която отделните ресурси обменят помежду информация. Включват линии за обмен на данни, адреси и оправляваща информация
ВИИ са са стандартизирани, което е направено с две цели:
- от една страна стандартизацията позволява фирмите производителки за изграждане на компютърни ситеми да предлагат взаимнозаменяеми ресурси. От друга страна стандартизацията позволява потребителя да избира и окомплектова с подходящи за не го ресурси. Към входно-изходните интерфейси се включват различни периферни устройства ПУ, чрез които може да се въвежда и извежда информация. Ако в системата са включени няколко еднотипни ПУ, те се управляват най-често от общ за тях контролер К

Многообразието от ПУ се адресира с логически ЛА и физически ФА адреси. На високо ниво ресурсите ПУ се адресират с ЛА на ниско ниво ресурсите комуникират помежду си чрез ФА.
Процесор- решава спектър от проблеми свързани с обработката на информацията. Включва набор от регистри и аритметично-логическо устройство, чрез които данните се представят в двоична бройна система и обработват чрез микроопрерациите- преместване и сумиране.
Cache памет- използва се за съвместяване различните ресурси в една система (буферна памет)
Оперативна памет ОП- служи за решаване на ресурсите на Операционната система ОС текущо. Използва софтуер, потребителско програмно обезпечаване, обработване на данни и получаване резултат.
В йерархично отношение паметта на е дна система може да се представи по следния начин:

Съвременните компютърни системи функционират в многозадачен режим на работа, което може да се представи по следния начин:

Периферни устройства ВП входна последователност
ИП Изходна последователност периферни устройства

Операционната система създава и поддържа на виртуалната памет входна и изходна последователност. На тях се записват проблемите, които предстои да бъдат обработвани, както и получените от предходни обработки резултати. Целта е да се съвместяват по време процесите по обработка на данни в процесора с входно-изходните операции м/у периферните устройства и различните нива на памет.
Информационни системи( ИС )
Видове и изисквания към ИС
Компютъризирана среда за съхранение, обработка и представяне на информация при предоставяне на услуги на крайни потребители в определена предметна област от нашето ежедневие като образование, търговско и застрахователно дело, достъп до културно историческо наследство, управление на технологични обекти, финансово прогнозиране представляват гръбнака на средата за електронно управление
Единна инф. система трябва да предлага услуги за крайни потребители като съхраняваните и обработвани данни трябва да отговарят на следните изисквания:
Точност-отразява до колко инф. еконкретна, прецизна и вярна и дали представя нещата такива, каквито са в действителност.
Навременност-определя до колко актуална е предлаганата информация.Дори и най-прецизната, точна и пълна информация е без значение ако е представена със закъснение.
Пълнота-При вземане на решения в оределена област трябва да се ползва цялата информация, засягаща конкретни проблеми.
Компактност- информацията трябва да бъде не само пълна, точна, но и да бъде представена във възможно най-сбит вид.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информатика и информационни технологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.