Информационни технологии в търговската дейност


Категория на документа: Информатика


ERP системите са възникнали през 1990 като Gartner Group използва съкращението за разширено понятие на планирането на материалните ресурсите на фирмата. Първоначално ERP системите се фокусират върху автоматизирането на "бек-офис функции", които не са в директен контакт с клиентите и обществеността. "Фронт-офис функциите", като управлението на отношенията с клиенти, системите за електронна търговия и управлението на отношенията с доставчиците, са интегрирани в последствие, когато комуникацията с външни лица е улеснена от навлизането на Интернет

ERP системите или системите за планиране ресурсите на предприятието са многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания. ERP дава на компанията възможност в реално време да бъдат проследявани основни работни процеси като производство, доставки и управление на наличностите. ERP системите следят ресурсите, с които се оперира (като налични парични средства, суровини и капацитет за производство), и изпълнението на поетите от компанията задължения (като поръчки от клиенти, искания за доставки и плащания на заплати), без значение кой отдел (производство, покупки, продажби, счетоводство и така нататък) е въвел информацията в системата. ERP улеснява информационния поток между различните функции вътре в предприятието и управлява връзките със заинтересувани лица извън компанията.

ERP системата представлява съвкупност от няколко отделни компонента:

* CRM - Представлява модул за упавление на взаимоотношенията с клиенти, създаден за да подобри обслужването. Тъй като този модул автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка в рамките на организацията, може да бъде и самостоятелен приложение. CRM моделът на взаимодействие предполага, че клиентът е център на философията на бизнеса, а основни направления и цели са дейностите по поддръжка на ефективен маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Поддържането на тези бизнес-цели включва събиране, съхраняване и анализ на информация за потребителите, доставчиците, партньорите, конкуренцията, а също и за вътрешните процеси в компанията. CRM системата може да включва:

- Интерфейс, осигуряващ обслужване на клиентите в местата за продажби, като обработката на информацията може да е независима, разпределена или централизирана;

- Операционна част, осигуряваща осъществяване на сделки и оперативна отчетност;

- Единна база от данни;
- Подсистема за анализ;
- Разпределена система за поддръжка на продажбите.

Фиг.1 Примерен екран на модула CRM

* Балансирана оценка - Това е изключително полезен модул за комуникация с инвеститорите, за привличане на нови рискови инвеститори или други източници на капитал. Освен това балансираната оценка може да бъде от голяма полза за средния мениджмънт и дори за всеки отделен служител, тъй като показва как се вписва работата на отделните звена в изпълнението на цялостната стратегия. На практика този модул може да се превърне в най-доброто средство за ангажиране на екипите с реалните дългосрочни цели на компанията, вместо с изпълняването на задачи сами по себе си. А това може да се окаже безценно за всяка една организация.

Фиг.2 Примерен екран на модула Балансирана оценка

* Административни документи - Този модул е създаден за да улесни работата на екипите и да повиши тяхната ефективност, както и да оптимизира документооборота, спестявайки разходи и време на служителите и ръководството. Модулът управлява всички процеси, свързани с администрацията като: служебни аванси, командировки на служители, отпуски, обменът на документация между отделите. Модул административни документи решава няколко проблема, типични за традиционното администриране на фирмени дейности. От една страна той гарантира лесен достъп до всеки документ, точно в момента, в който Ви потрябва. При това през всяко устройство за достъп до интернет и без значение дали се намирате в офиса, в улично задръстване, на летището или дори на плажа. Вече не е необходимо да сте в офиса си и да ровите из папките, и шкафовете, за да го откриете.

Фиг.3 Примерен екран за модула административни документи

* Финанси - Този модул дава цялостна картина за паричните потоци и наличности в компанията и е средство за оптимизиране на разходите, анализ и повишаване на приходите, както и управление на вземанията и задълженията. Той е много гъвкав и позволява много различни гледни точки - от детайлни справки за всяко отделно движение на пари от и към компанията, до бизнес анализи за различни времеви периоди, региони, фирмени подразделения или типове дейности, които ви дават обща картина за тенденциите в дейността. Модул Финанси е тясно свързан със четоводния модул и всяка операция в него автоматично генерира промени в счетоводната система.

Фиг.4 Примерен екран на модул финанси

* Продажби - Този модул оптимизира работата на служителите по продажбите и спестява тяхното време. Към продажбите лесно се добавят артикули или услуги, включително и периодични услуги, като такси за поддръжка, месечни вноски, комбинация между инсталационна такса и периодична такса, и др. Тази гъвкавост прави модула особено подходящ за управление работата на телекомуникационни оператори, ютилити компании и други доставчици на услуги. Освен това всички продажби и фактури са съобразени с неограничен брой национални валути, а вграденият калкулатор превалутира в реално време по валутните курсове, което позволява на компанията да продава на огромен брой чуждестранни пазари също толкова лесно, колкото и в своята собствена страна.

Фиг.5 Примерен екран на модул продажби

* Счетоводство - Този модул е тясно свързан с финансите и другите модули на системата, като всяка операция автоматично генерира промени в счетоводната система. Тойосигурява на счетоводителите инструментариум, с който те могат да настроят системата, като елиминират до голяма степен ръчното въвеждане на счетоводни записи. Неговата гъвкавост позволява фино настройване на счетоводството в организацията, което да задоволи и най-взискателните счетоводители и мениджъри като предоставя възможност за получаване на информация с произволно ниво на детайлност. Системата позволява свободно създаване и редакция на сметкоплана. Системата позволява корекции в произволен времеви диапазон. Цялата информация е консистентна. Промените във Финансовия модул, Модул "Покупки и продажби и Логистика" и "Склад" автоматично се отразяват в счетоводните записи.

Фиг. 6 Примерен екран на модул Счетоводство

* Склад и логистика - Със складовия модул на ERP системата можете винаги да проследявате актуалното състояние на складовете, и ще сте сигурни че артикулите в тях са с коректна себестойност. Този модул е в състояние да организира цялостната логистична дейност на фирмата.

Фиг.7 Примерен екран на модул склад и логистика

* Поддръжка и сервиз - Този модул на ERP системата съдържа съвкупност от функционалности за управление на дейностите, свързани с гаранционна и следгаранционна поддръжка на продадените от вас артикули. Той ви дава възможност да следите гаранционните срокове на продадените стоки, както и да регистрирате дефекти, поправки и всякаква друга дейност по тяхната поддръжка. За всеки артикул, който се продава с гаранционен срок, можете да следите дали и кога този срок изтича, като системата автоматично ще ви напомни за подновяване на договорите с клиентите.

Фиг. 8 Примерен екран на модул поддръжка и сервиз

* Проекти - Модулът обезпечава всички аспекти от управлението на множество проекти едновременно, свързаните с тях управление на човешки ресурси, финансови средства, време и др. ресурси, като при това поставя проектните дейности в контекста на цялостното управление на бизнес процесите в компанията. Едно от безспорните конкурентни предимства на модула е, че с него може да се ръководят множество проекти едновременно, както и да се управляват едни и същи ресурси, използвани успоредно във всички тях.

Фиг. 9 Примерен екран на модул проекти

* Автопарк - Този модул е подходящ за компании в сферата на транспортните и спедиторски услуги, куриерски и дистрибуторски, вериги за търговия на дребно, телекомуникационни оператори и всякакви други фирми с голям автомобилен или машинен парк. Модулът обединява цялата информация за автомобилите, пътните листове, разходите за гориво, ремонтите, разходите за сервизни дейности, гуми, масло, застраховки и др., позволявайки тяхното оптимизиране. Той е напълно интегриран с останалите компоненти от ERP системата, което улеснява участието на автомобилните водачи в цялостните бизнес процеси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационни технологии в търговската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.