Икономическо развитие на “Як Цедрус”


Категория на документа: Информатика


Икономически Университет – гр. Варна
ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Специалност - СК

Разработена в среда Microsoft Word 2003

ТЕМА: Икономическо развитие на
“Як Цедрус”

Изготвил: Проверил:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX проф. XXXXXX
Спец. “XX”
Фак. №XXX

XXXX год.
гр.Варна

I. Описание и обща информация за инвестиционния проект.
1. Основните моменти в този проект са:
 Внос, монтаж и пускане в експлоатация в България, на първата специализирана за производство на този вид продукти, машина от Италия!
 Насрещен износ на готовата продукция за Италия, съгласно подписаният договор за експорт в размер на 648 куб. м. “федер лайсни” на обща стойност 466 560 евро, годишно!
 Продажби на вътрешния пазар на същия продукт в нарастващи количества до 360 куб.м. на стойност 421 000 лв. през третата година, съгласно договорени доставки с потребители и дистрибутори на местния пазар.
2. Същност на продукта:
“Федер лайсните” са продукт с важно настояще и голямо бъдеще. Същите се използват широко в съвременното мебелно производство, но основното им приложение е за рамки на придобилите популярност в последно време анатомични легла (матраци и др. подобни). Изработват се от слепени по специална технология “лайсни”, с дебелина до 1,7 мм и състоящи се от няколко пласта брезов или буков фурнир. Тази технология ги прави екологично чист продукт, с възможност да “федерират”, което пък обуславя тяхната висока степен на анатомичност!
“Федер лайсните” в момента са “хит” при продажбите на различните видове анатомични легла на европейските и на световните пазари! Поради екологичната си същност и доказан здравословен ефект върху човешката анатомия, този продукт ще остане основен градивен елемент в мебелното производство и в обозримото бъдеще!
Важно е да се подчертае, че изискванията за анатомичност и екологичност в представите на българският потребител са все още далеч от европейските норми и възприятия за здравословен начин на живот. В близко бъдеще, с доближаването ни към Европа и предстоящите неминуеми промени в стила и стандарта на живота, българския пазар все повече ще се отваря и към подобни продукти и тяхната консумация респективно ще нараства!
3. Пазарът
От гореизложените кратки сведения за “федер лайсните” като продукт е видно, че консумацията на същия в европейските мащаби се измерва в стотици хиляди куб. м. За български производител, експорта не би представлявал проблем, поради следните фактори:
 високото качество на българския дървен материал – изходната суровина за основния производствен елемент – фурнира!
 сравнително ниските производствени разходи , които формират ниска себестойност на продукта, респ. гъвкавост в ценообразуването!.
Тези два фактора правят българските “федер лайсни” конкурентно способни на всички европейски пазари ! В потвърждение на това заключение са данните за средните доставни цени “CPT”, съпоставими със себестойност базирана на най-висококачествен и скъп фурнир и радходите за доставка чрез автомобилен транспорт!
По отношение на вътрешния пазар, цените разбира се са много по-ниски, но и себестойноста е много по-ниска поради по-нискокачествения фурнир влаган в производството на “федер лайсните”! Тук с по-голямо влияние, по наша преценка върху конкурентоспособността, е факторът производствена технология и производствени мощности. В момента в България има само едно предприятие в Асеновград, с подобна технология, но с по-слаби машини и много по-малък производствен капацитет!
Други “производители” има в Пазарджик и Ловеч, но при тях за технология не може да става и дума, защото това са малки работилници с много ръчен труд и машини “самоделки”, от които не може да се очаква качество и производителност, а себестойността е много по-висока!
В крайна сметка, общия извод налагащ се от елементарните сравнения по отношение на цени и качество на продуктите, включени в нашата производствена програма и наличните на пазара конкурентни такива, ни дават основание за оптимизъм в реализацията на нашата бизнес идея.

II. Юридически статус. Основен бизнес.

1. ЕТ “ЯК ЦЕДРУС – Йоаким Мръвкаров” е регистрирана по фирмено дело № 13158, партида 18387, т.137, стр.97 от софийски градски съд на 06/08/1991 г. Адресът на регистрацията е гр. София, община Сердика, ул. Враня 54. Фирмата се представлява от Йоаким Атанасов Мръвкаров, жив. на същия адрес, ЕГН 3401126689.
Данъчна регистрация, № 122 402 460 2, община Сердика. Булстад № 130620225.
Освен собственик, г-н Мръвкаров е и управител на фирмата. Притежава дългогодишен и богат опит като специалист в областта на дървопреработването и е заемал множество ръководни постове като Гл. конструктор, Нач. Отдел “механичен”, Зам. Директор и дългогодишен Директор на мебелни предприятия!
Има висше образование - техническо и има преподавателски стаж в Алжир, Тунис и България.
Познава както технологията на мебелното производство в детайли, така и начините, методите и каналите за успешната търговска реализация!
Подържа отлични професионални и търговски връзки с производители и търговци от мебелния бранш в Италия, Германия, Холандия, Франция и Сирия.

2. Фирмената дейност до момента е в областта на дървообработването, като крайните продукти са универсални конструкционни елементи използувани в мебелната индустрия. В основната си част тези елементи включват следната номенклатура от изделия:
 универсален мебелен шкаф “Рустик”, с 5 чекмеджета;
 подови настилки от естествена дървесина;
 слепени детайли от масивна дървесина.
Представеният на Вашето внимание инвестиционен проект за производство на “федер лайсни” има за цел не само да разшири стоковата номенклатура, но и да увеличи производствения обем многократно, до размерите на едно средно по големина, съвременно дървопреработващо предприятие.

III. Производствена програма. Извеждане на прогнозните стойности – разходи и приходи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на “Як Цедрус” 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.