Граница на производствените възможности


Категория на документа: ИнформатикаПредмет и методология на икономическата теория
Курсова работа по Информатика

Граница на производствените възможности

За да се илюстрират проблемите на оскъдността, избора, алтернативните разходи и ефективността, в икономическата теория се използва понятието граница на производствените възможности (PPF[1]). Това понятие широко се използва в икономическия анализ за оценяване на очакваните резултати от употребата на ресурсите на фирмено равнище или на равнище на националната икономика. Границата на производствените възможности позволява да се установят възможните комбинации на производството на блага в икономиката с наличните производствени фактори и технологии. Графично тя е представена чрез кривата на производствените възможности.

За да се построи кривата на производствените възможности, се допуска:
1) В икономиката се произвеждат само два вида стоки;
2) Предлагането на ресурси е фиксирано;
3) Технологията е неизменна;
4) Икономиката функционира в условията на пълна заетост.

По определение границата на производствените възможности е графика, на която са представени различни комбинации на максималните резултати (количества стоки) от функционирането на икономиката в определен период време, при дадени производствени фактори и неизменна технология.

Нека си представим един условен пример, допускайки, че в една национална икономика се произвеждат компютри и обувки (табл. 1.1)1

Таблица 1.1

Производство на обувки и компютри
Видове стоки

Производствени алтернативи

А
В
С
Д
Е
Компютри/млн. бр./
10
9
7
4
0
Обувки/млн. бр./
0
1
2
3
4


Макар и условни, цифрите в таблицата показват как биха подходили икономическите субекти преследвайки своите цели, т.е как биха разпределили ограничените ресурси за производство на двата вида стоки. Таблицата свидетелства, че са допустими различни алтернативи, всяка от които се основава на определен икономически анализ и предпочитание.

Ако всички ресурси на икономиката се използват за производството на компютри, резултатът ще бъде създаване на 10 млн. бр., но страната ще бъде принудена да внесе необходимото й количество обувки от външния пазар. Противоположният вариант би означавал използване на ресурсите само за производството на обувки, а нужните компютри да се доставят от внос. Тези варианти на решения са представени на кривата на производствените възможности в точките А и Е.

Кривата на производствените възможности очертава следните алтернативи:

* Първо, заместване на ресурси извън двата крайни варианта. То е представено от точките В, С и Д. Ако се налага използване на повече ресурси за производството на обувки, ще се възприеме вариант за намаляване производството на компютри. Например такъв може да бъде вариантът, представен в т.В. Той означава, че при дадените условия се предпочита създаването на 9 млн. бр. компютри и 1 млн. бр. обувки. Варианти С и Д илюстрират преразпределение на ресурсите в полза на производството на обувки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Граница на производствените възможности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.