Графики и таблици на EXCEL


Категория на документа: Информатика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА

КУРСОВА РАБОТА

по ИНФОРМАТИКА
на тема: "Графики и таблици на EXCEL"

Разработил:

Проверил:

(доц.д-р С.Дражев)


гр. Варна
2000 г.

Командировки

О
съществяването на стопанска дейност налага командироването на лица в страната и чужбина за изпълнение на възложените им задачи.
Нека се спрем на реда за командироване на едноличния търговец.

Според приетите наредби едноличният търговец командирова както себе си, така и лицата, които работят при него по трудов или граждански договор. При командировки в страната се издават следните документи:

1. Заповед за командироване.

Командироването се извършва с предварително издадена писмена заповед. Заповедта за командироване се издава от едноличния търговец или упълномощено от него длъжностно лице.

Заповедта за командироване е документ, който има съществено значение за счетоводното отчитане на направените във връзка с командировката разходи и данъчното им признаване.

Едноличният търговец е длъжен да издава командировъчна заповед не само когато командирова други лица, но и когато самият той заминава в командировка.

Наредбата за командировките в страната не поставя никакви изисквания към оформянето на заповедта за командироване, освен че трябва да бъде в писмен вид.

В заповедта задължително се посочват :

* Наименование на фирмата на едноличния търговец и длъжностното лице, което издава заповедта.

* Трите имена и длъжността на командированото лице.

* Място на командироването.

* Задача за която лицето се командирова.

* Времетраене на командировката.

* Командировъчни пари , на които командированият има право в случаите по чл. 21.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Графики и таблици на EXCEL 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.