Градивни единици в езика С


Категория на документа: Информатика


signed long с; long с;
В противовес на казаното за типовете short, int, long, това не важи за типа char в този случай signed char и char не са синоними.

signed char signed short int signed int signed long int

signed short signed signed long

char short int int long int

short long

unsigned char unsigned short int unsigned int unsigned long int

char unsigned short unsigned unsigned long

Табл. 1. Описание на типовете представящи целите числа. Еквивалентни нотации

1.2.2.2 Тип- char

Типът данни char обикновено заема в паметта на машината един единствен байт. Използва се за съхраняването на малки цели числа или самостоятелни символи в паметта. Символите независимо от изображението си винаги се съхраняват под формата на двойчни числа в ASCII- code. Кодовете на символите заемат десетичните числа от 0 до 255. Когато един тип char се използва за съхраняване на данни без допълнително даклариране на unsigned или signed трябва да се знае, че противно на това двата типа данни
unsigned char и signed char зависят от съответния компилатор и от хардуера на машината. Нормал типът char се обработва от компилатора като тип signed char, който има предшествуващ знак, противно на типа unsigned char, който е винаги без знак. По отношението на паметта и трите типа са едни и същи т. е. И трете заемат по един байт разликата е в областта на изменението на съхранените в тях цели числа.

Пример за unsigned char Byte.

В този случай не е необходима да се съхранява, късето и да е било иноформация за знак. Всичките 8 бита са равноправни и могата да се използват за съхраняване на информация , която в може да съдържа едно цяло положително число включително и 0. В двойчна бройна система най-голямото число, което може да се предстваи с помощта на един байт е :

2n = 256
Това означава, че с 8 бита могат са допустими 256 различни състояния на байта, като всяко състояние съответствува на едно число.

Знаков бит

Пример за тип signed char Byte.

Противно на един обект който от типа unsigned char, обект от тип signed char има и формация за знака на съхраняваното число и съответно областта на изменение на обект от този тип е –128 до +128.

1 1 1 0 0 0 1 1 227

без знаков бит

1 1 1 0 0 0 1 1 -29

Знаков бит

Модификаторите short

За типа short се знае , че той не трябва да дава възможност да се съхраняват данни не по-малки от тези, които се съхраняват с помощта на char съхраняваните стойности не трябва да са по-големи от тези, които се съхраняват с помощта на типът int. Типът short, независимо от дали е дефиниран да има знак или не разполага в паметта на машината с два байта. С помощта на два байта могат да се различат 216 = 65536 различни състояния. Следователно с два байта могат да се изобразят целите числа от 0 до 65536 без знак . При положение че типът дефиниран със знак, тогава целите числа, които магат да се изобразят се изменят в интервала от +32767 до -32767.

Модификатор long

С негова помощ трябва да се извърши такава модификация на съхраняваните данни, че те да са равни по стойност на типът int. Този модификатор дава възможност на за съхраняване на данните от целочислен тип да се използват 4 байта.. Следователно областта на изменение на един обект без знак от този тип ще бъде в интервала 0 до 232 = 4 294 967 296, поради това, че с 32 бита могат да се различат толкова на брой двойчни състояния. Типът long със знак имам област на изменение на положителните стойности 0 до2 147 483 647, а за отрицателните стойности до -2 147 483 647.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Градивни единици в езика С 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.