Финансови модули в сурп


Категория на документа: Информатика


Тема 13. Финансови модули в СУРП
Финансови модули в системи
за управление ресурсите на предприятието
Същност на финансовите модули
1 Същност на финансовите модули
1.1 Понятие за финансов модул
В съвременния динамичен свят бизнеса използва два основни вида ресурси за своята дейност, а именно: труд и капитал. Капиталите могат да съществуват под различни форми (пари, ценни книжа, активи и др.) Финансовите средства, наред с активите са основен обект за системите за управление ресурсите на предприятието (ERP системи).
Финансов модул представлява съвкупност от програмни средства (софтуер), част от една ERP система, в който се събират счетоводни и финансови данни, обработват се съгласно съответни правила, като в резултат се получава счетоводна и финансова информация.
Според своята функционалност основните елементи на финансов модул от ERP система са (фиг.13.1):

Фиг. 13.1. Елементи на финансовите модули
* Финансово управление на веригата от доставки.
* Счетоводство.
* Управленско счетоводство.
* Корпоративно управление.
1.2 Основни видове входни данни за финансовите модули в ERP
Взаимовразката на финансовия с останалите модули на една ERP система е представена на фиг.13.2. Основните входни данни за финансовия модул постъпват от:
* Клиенти. Данните от клиентите се свързват с извършените продажби. Данните за продажбите са основен елемент на приходите на предприятието.
* Доставчици. Данните от доставчиците са свързани с разходите на предприятието, и по специално това са закупените материали, стоки и услуги.
* Човешки ресурси. Данните за човешките ресурси участват в счетоводството на предприятието, доколкото възнагражденията и осигуровките са съществен елемен на разходите.
* Производство. Някои от данните на модула за управление на производството също се обработват от счетоводния модул. По специално това са някои данни за разходни норми на суровини и материали, които се влагат в производството.

Фиг. 13.2. Взаимовръзка на модулите в ERP системите
1.3 Принцип на обработка на входните данни
Обработката на данни във финансовите модули на ERP системите може да се определи като:
Обработка на данни във финансовите модули на ERP системите представлява алгоритмизирано преобразуване на входните данни от първичните счетоводни документи в аналитична финансова информация, необходима за вземането на управленски решения.
Основните етапи на обработка на данните са (фиг.13.3):
* Счетоводна обработка, при която на базата на първичните счетоводни документи се извършва въвеждането на данните в "Главната книга" на приложението. При извършена интеграция с останалите модули на ERP системата голяма част от тези данни се получават директно на базата на извършените плащания с доставчици и от модула за продажби.
* Формиране на Оборотна ведомост. Оборотнта ведомост е счетоводен документ, който синтезира данните по съответните счетоводни сметки. Оборотната ведомост е основа за съставянето на счетоводните отчети на предприятието.
* Счетоводни отчети. Съгласно националното законодателство и международните счетоводни стандарти счетоводните отчети са задължителни за съставяне във всяко предприятие. Те представляват обобщена информация за финансовото състояние на всяка фирма.
* Счетоводните отчети (а и самата оборотна ведомост) са основание за пресмятане и определяне на стойностите на абсолютни финансови показатели. Пример за подобни показатели са например: размер на печалбата, стойност на активите, размер на вземанията и задълженията.
* Абсолютните финансови показатели в голяма част от случаите не са достатъчни за определяне на финансовото състояние на предприятието. Поради тази причина за нуждите на финансовия анализ и управлението се изчисляват относителни финансови показатели (финансови коефициенти), които са обект на тълкуване от финансовата теория. Пример са такива коефециенти са: коефициент на абсолютна ликвидност, коефициент на финансова автономност и др.

Фиг.13.3. Обработка на данни
* Финансов анализ. Финансовия анализ представлява икономически и финансов метод за определяне финансовото състояние на предприятието на базата на стойностите на финансовите коефициенти. Той се определя също като тълкувателен метод са определяне на финансово - инокомическото състояние. Без извършването на периодичен финансов анализ е немислимо вземането на правилни и целенасочени управленски решения. Функцията по извършването на анализ се явява предпоставка за осъществяване на всяка една от функциите на управление на фирмата. Тя се проявява практически винаги, при появата на всяка от основните управленски функции поотделно и в тяхната взаимовръзка. Финансовия анализ е насочен преди всичко към конкретно изучаване на резултатите от стопанската дейност и факторите, които ги обуславят. Необходимо е са се подчертае, че финансовия анализ е необходимо да се възприема като периодичен процес. За да функционира успешно фирмата, системно трябва да се анализира финансовото състояние. Периодичните оценки дават възможност:
o Да се идентифицират проблемите в дадена фирмена дейност;
o Да се анализират отклоненията в стойностите на показателите на фирмата, спрямо средните за страната, отрасъла или друг аналог.
o Да се формулира възможно крайна оценка на финансовото състояние на фирмата, която накои литературни източници наричат "финансов рейтинг";
o Да се извършва инвестиционен избор.
Финансовият анализ е важен за разкриване на миналото развитие на фирмата и за определяне на неговата бъдеща финансова политика. Финансовите показатели са не само елемент на общия диагностичен анализ, но и основа за прогнозиране на бъдещето. Те са изключително важни, но е доста важен и начина по който те трябва де се интерпретират. Нито един финансов показател не може автоматично да бъде качествено оценен, като например "добър" или "лош". Показателите трябва да се разглеждат комплексно, като се отчита типа на бизнеса и прецизността на счетоводството. В практиката се прилагат няколко основни вида финансов анализ, които от гледна точка на финансовите модули в системите за управление ресурсите на предприятието ще бъдат представени по-долу. Резултатите и изводите от финансовия анализ служат на мениджърите за вземане и прилагане на управленски решения;
1.4 Значение на изходната информация от финансовия модул за управление на бизнеса
През последните години успешното управление на фирмите неизбежно се свързва с наличието на ефективна информационна система. Нещо повече функционирането на бизнеса е все по-зависимо от информационните и комуникационни технологии, използвани при реализацията на бизнес процесите. Това се дължи на факта, че вземането на решения се счита за кулминационен момент при всяко едно управление. Логично е, че за да бъде дадено решение обосновано и уместно, управляващите трябва да бъдат осигурени с подробна и актуална информация, както за управляваните от тях обекти, така и за заобикалящата ги външна среда. Така въз основа на пълна информация за съответния обект на управление е възможно осигуряване на правилното му развитие и функциониране. Това по своята същност е една от основните цели на управлението и за пореден път очертава неразривната връзка, която съществува между информацията и управлението. За да установим същността на тази връзка е необходимо да определим какво точно представлява информацията. Управленска е тази информация, която е необходима, възниква и се използва при управление и изследване на поведението на сложни вероятностни системи като по този начин регулира и насочва управляваната система към постигането на определени цели. Новите знания, които финансовата информация носи за съответния обект трябва да са подчинени на следните изисквания:
* Обективност - финансовата информация трябва да бъде обективна.
* Точност - липса на грешки при отразяването на счетоводните операции.
* Пълнота - осигуряване на цялата необходима финансова информация за вземане на управленски решения.
* Достатъчност - това изискване е свързано с по-пълното обхващане, наблюдаване, отчитане, анализиране, изследване и предвиждане на бъдещето развитие на системите и събитията. Ясно е, че за това е необходимо определено количество информация.
* Навременност - тя е необходима поради това, че съвременните фирми и възпроизводствения процес като цяло се характеризират с голяма динамичност и изключително бързо развитие на стопанските събития. И тъй като информацията е в основата на управлението колкото по-навреме се получи тя, толкова и ефективността от управлението е по-висока.
Основните институции и органи използващи информация, която се получава в резултат от работата на финансовите модули на системите за управление ресурсите на предприятието са (фиг.13.4):
* Национална агенция за приходите (НАП) - всички предприятия подават годишна данъчна декларация и съпътстващи счетоводни отчети.
* Национален статистически институт (НСИ) - предприятията подават счетоводните си отчети съгласно Закона за статистиката.
* Агенция по вписванията (АВ) - според законодателството годишните отчети на фирмите се обявяват в търговския регистър към Агенция по вписванията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови модули в сурп 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.