Езици за програмиране


Категория на документа: Информатика


Езикът за програмиране е всеки език, чрез който хората могат да задават инструкции
към компютър. Списък от инструкции, готов да бъде зададен към компютъра и изпълняван,се нарича програма. Инструкциите съхраняват, преместват и променят стойности в паметта на компютъра. Тези стойности могат да бъдат интерпретирани от различни устройства -монитори, тонколони, клавиатури, мишки - които предоставят начини на комуникация с потребителя.
За да се опише един език за програмиране е необходимо да се опишат неговите
синтаксис и семантика. Четвърто поколение програмни езици - 90-те години на ХХ векЕзиците от четвърто поколение се развиват в основно в две направления:
а) Сложен език, осигуряващ набор от средства и подпрограми за повишаване
производителността на програмистите.
б) Достъпен за крайните потребители език, чрез който те могат да създават собствени
приложения.
Характеристики на четвърто поколение програмни езици:
а) Визуална среда за разработка;
б) Обектно-ориентиран подход на програмиране;
в) Мощни средства за програмиране на клиент-сървър приложения;
г) Средства за управление на бази данни;
Притeжават развит потребителски интерфейс, позволяващ диалогова работа при
разработка на приложения, при определяне на входните и изходни екрани и отчети, при
определяне съдържанието на записите и при употреба на графики.
2. Класификация според начина на използване на езика
Съществуват четири основни стила на програмиране (парадигми):
а) Императивен (процедурен)
Програмистът описва различните стъпки от процедурата, която компютърът трябва да
следва, за да изпълни задачата.
пр. C
int main()
{
PowerUpSubwoofer(); // Initialise stuff
Music *phatBeats = LoadTunes("C:MusicBeatz.mp3");
TurnItUpTo(11); // It's gonna get loud in here.
Drop(phatBeats);
}
б) Функционален
Дефинира функциите, които компютъра извършва, за да трансформира една стойност
в друга, но не позволява странични ефекти - всичко, което правиш е напълно изолирано и
единственият резултат, който можеш да получиш е от съответната входяща информация.
пр. Common Lisp
// The Fibonacci function can be written in Common Lisp as follows:
(defun fib (n &optional (a 0) (b 1))
(if (= n 0)
a
(fib (- n 1) b (+ a b))))
в) Декларативен (десктриптивен)
Последователност от декларации, в които вниманието е насочено да се опише КАКВО
се търси като решение, без да се нализа в детайли за това как да бъде намерено то. Това
определя и факта, че редът на описание на операторите в програмата тук няма значение. Тук
присвояването не съществуват или по-скоро е т.нар. деструктивно присвояване т.е.
променливите не променят своите стойности, а се създават следващи техни версии с нови
стойности. Това определя и рекурсията като единствен начина за представяне на повторяеми
действия.
пр. HTML

I want milk


disregard that, i now want juice

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Езици за програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.