Електронно управление и електронно правителство


Категория на документа: Информатика


Съдържание:
1. Въведение стр1
2. Електронно управление и електронно правителство стр2
3. Електронно правителство стр3
4. Ползи от електронно правителство стр3
5. Електронно правителство в България - поява и етапи на развитие стр4
6. Сравнителен анализ между структурата на електронното
правителство в Естония и в България стр7
7. Насоки на развитие на електронното правителство
в България за периода 2010 - 2015 г. стр9
8. Заключение стр9
Въведение:

Новото време, в което живеем, е ерата на информационните комуникации и технологии. В развитите страни почти всяко семейство разполага с поне един компютър. Отделно не са редки случаите, в които домакинствата разполагат с два и повече компютъра. Невръстните деца вече разполагат с личен мобилен телефон, а възрастните вече разполагат с два и повече. Всеки човек, живеещ в урбанизираните райони на света на практика ежедневно се възползва от предимствата на информационните технологии. Това пък от своя страна дава възможност редица услуги да бъдат предоставени на потребителите онлайн. Така например днес банките предлагат онлайн банкиране, хората имат възможност да пазаруват във виртуални магазини без дори да се налага да стават от стола си.

Предвид всички удобства, които интернет предлага е немислимо да не се досетим, че информационните и комуникационните технологии могат да навлязат и в държавната администрация. Това е така, защото интернет създава редица ползи, които до огромна степен улесняват държавните служители в извършването на тяхната дейност. Много от дейностите, за които преди е трябвало да чакаме на опашки, като например плащане на сметки, регистрация на фирми, гласуване, плащане на здравни осигуровки и др., днес се предоставят онлайн, което спестява както време, така и пари. Именно поради тази причина темата за електронно държавно управление и електронно правителство залягат дълбоко в стратегията на държавата за постигане на икономически растеж.

В България електронното управление все още не е добило нужната популярност. Нужно е още много да се направи за да се внедрят положителните страни на електронното правителство сред населението. Ще разгледаме възникването и развитието на електронното правителство у нас и защо електронните услуги все още не са добили такава популярност сред населението. Също така ще направим един своеобразен сравнителен анализ на качеството на електронните услуги, които се предлагат у нас и тези, които се предлагат например в Естония, страна с икономика близка до българската. За да бъдем още по-категорични в изводите си за електронното правителство на България, ще разгледаме и Стратегията за електронно управление в България 2011 - 2015.
Електронно управление и електронно правителство

Електронното управление е нов метод, който създава предпоставки за усъвършенстване на държавната администрация, така че предлаганите от нея услуги да бъдат по-евтини и достъпни за потребителите, които се нуждаят от тях. Също така това по-бързо и лесно обслужване на клиентите не бива да става за сметка на качеството на предлаганата услуга.

Трябва нуждите на потребителите да бъдат максимално добре удовлетворение и да бъде постигната максимална икономическа ефективност в съответната сфера на икономиката. Също така, чрез услугата електронно управление, трябва да се минимизират разходите по предлаганите административни услуги, както и на персонала, извършващ тези услуги.

Промяната на държавната администрация се извършва не само по отношение на предлаганите услуги, но и по отношение на организационната култура на служителите. За да могат да се пригодят към извършващите се промени, служителите трябва да бъдат обучени и да получат необходимите знания, които да им помогнат да се справят с новия начин, по който се налага да извършват своята работа.

Клиентите вече няма да бъдат обслужвани по традиционен начин, а по един иновативен начин, който предполага максимална бързина и точност от страна на държавните служители. Спестеното време, което преди е било нужно за изпълнение на функциите на служителите, трябва да бъде максимално ефективно използвано за оформяне на получените данни и за изолиране на грешките, които могат да бъдат допуснати, когато контактът между служителя и акцептора на услугата не разговарят очи в очи.

Електронно правителство

Електронното правителство представлява въплъщение на електронното управление на практика в икономиката. Електронното правителство изразява желанието на държавата за създаване на една добре структурирана техническа база за осъществяване на електронното управление и промяна на предлаганите административни услуги, по начин който е по-достъпен и рентабилен за всички икономически субекти. Електронното правителство не функционира само за себе си. То представлява обвръзката на административните органи, правните органи и гражданите, посредством приложението на информационните и комуникационни технологии.
Ползите от електронното правителство са следните:

На първо място се осигурява значителна икономия на време. Електронното използване на услуги, предоставяни от администрацията, води до значително намаляване на разходите за заплати на държавните служители, както и икономии от количеството на заетия персонал в сферата на администрацията.

Сега се предоставя значително по- качествена услуга, за значително по-малко време и пари. Което означава, че електронното предлагане на административни услуги спестява време на потребителя, както и разход на представителите на услугата, а това води до намаляване на стойността на услугата. Потребителите имат голям интерес от все по-голямото навлизане на електронни услуги у нас, защото това ще им спести време и пари. От друга страна административните органи също са улеснени, защото услугата, която извършват се осъществява много по-лесно.

Като пример за улеснение на гражданите можем да посочим услугата плащане на сметки. Преди гражданина е трябвало да отиде в съответното учреждание, да изчака в повечето случаи голяма опашка от хора и да заплати съответната услуга. Също така ако заплаща различни сметки е трябвало да отиде на друга опашка или дори в друга сграда. Това заплащане се осъществява в работно време. Това пък от своя страна означава, че гражданите трябва да се освободят от работа и да си предвидят достатъчно свободно време за заплащане на сметките.

С появата на електронните услуги, това време значително намалява. Гражданите могат да платят всичките си сметки онлайн 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, докато удобно си почиват у дома. Спестените труд и време са само един от малкото фактори, които правят електронното управление, по-рентабилно за извършване на редица услуги.

Друга полза от прилагането на електронното правителство, е че позволява интегрирането на хора с увреждания в управлението на държавата. Това позволява да се използва труда на образовани и можещи хора, които поради една или друга причина имат дадено увреждане и не могат да работят при равни други условия с останалите хора. Тази полза на електронното правителство прилага на практика идеята за интегриране на хората с увреждания в управлението на държавата.

Чрез политиката на държавното правителство се осъществява прозрачност в дейността на държавната администрация и на техните действия, която преди появата на електронните услуги е била твърде трудно постижима. Тази прозрачност се осъществява на практика чрез публикуването на различни доклади и финансови отчети за дейността на държавните служители и икономическите сектори, в които те работят.

Електронното правителство превръща в реалност идеята за развнопоставеност между гражданите. Всички получават еднакво, качествено и достъпно обслужване, в удобно за тях време.
Електронно правителство в България - поява и етапи на развитие:

На 28 декември 2008г. се поставя началото на идеите за електронно правителство от Министерския съвет с Решение № 866, чрез което се приема стратегия за електронно правителство.

Първият етап от развитието на идеята за електронно правителство в България, се свързва с появата на "Стратегията за електронно правителство в България 2002 - 2005 година". В основата на тази стратегия заляга идеята за трансформация на административните услуги в онлайн услуги. Но за да може да се осъществи на практика тази амбициозна идея са необходими значителни подобрения в информационната и комуникационната инфраструктура, с която разполага българската икономика. Инфраструктурата трябва на практика да бъде изградена наново, за да може да обслужи нарастващите услуги предлагани онлайн. Също така тази инфраструктура трябва да отговаря на нормативните изисквания за качество, което също изисква средства и време, които българската икономика трябва да влее, за да може да предоставя тези услуги. Това означава, че правителство трябва да взема доста решения, преди да вземе главното решение, а именно създаването на такова електронно обслужване на клиентите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление и електронно правителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.