Болнични информационни системи


Категория на документа: Информатика


1.Данни, файлове, файлова организация. Медицински данни и информация. Видове медицински данни. Основни аспекти на обработката на информация.

Определение данни- Факти, получени чрез четене, наблюдение, броене, измерване, изследване и след това записани.;Сурови, емпирични елементи на познанието в неинтерпретирана и неанализирана форма, такива, каквито се срещат в реалния свят.
•В медицината и здравеопазването: единици, които описват функционалния здравен статус на пациента
-от пациентите (чрез преглед, изслушване, физически преглед);
-чрез различни устройства, измерващи и записващи сигнали и изображения, стойности на лабораторни изследвания;
•Информация-данни, които са обработени по такъв начин, че стават полезни за потребителя си. Познание и разбиране, полезно за потребителя-Информацията увеличава знанията;-Намалява неясността;-Може да се използва за определена цел.
-Информацията представлява смисловото съдържание на данните
•Знание-информацията, която е извлечена по индукция и потвърдена посредством научни методи, така че да могат да се определят и проверят зависимостите. -Доменът на знанието в медицината се състои от обобщения, клиничен поглед и интерпретации. Това знание, често основаващо се на клинични изводи, води до съставяне на диагнози и позволява на медицинските професионалисти да планират интервенции и да си поставят за цел постигането на по-качествен и благоприятен изход за пациента.
Основни аспекти на обработката на информацията :-синтактичен(данни) -граматика или синтаксис на съобщението, -семантичен(информация) -значение на съобщението и -прагматичен(знание, което се използва за вземането на решения) -действията, които следва да се извършат вследствие от интерпретацията на информацията (преливане на кръв, предписване на лечение и т.н.)

2.Бази данни - дефиниции, характеристики. Бази данни в медицината и здравеопазването.
База данни •Съвкупност от взаимно свързани и съхранявани заедно минимално повтарящи се данни, с цел оптималното им използване от един или повече потребители.•Съвкупност (колекция) от интегрираниданни
-интегрирани-логически свързани файлове и записи
База данни -колекция от данни•Колекцията от данни моделира реалния свят. Примери:-Могат да се моделират единични случаи: студент Иван, ръст 180см-Както и връзки: Иван има ръст 180см•Системата за управление на бази данни (СУБД) е софтуер, който е разработен за да спомага за поддържането и използването на големи колекции данни
Видове- От гледна точка на използването Първични данни-които събираме чрез специални проучвания (епидемиологични, клинични и др.);Вторични данни-които са събирани (вече са налични) от други лица и организации (различни регистри за заболеваемост, смъртност, раждаемост и т.н.). От гледна точка на сбора и представянето Количествени или цифрови променливи.(Могат да се броят, да се измерват, да се обработват чрез различни математически и/или статистически модели.;Това обикновено са променливи, които са "истински" числа, т.е. те могат да се събират, изваждат и т.н.) КОЛИЧЕСТВЕНИ или цифрови данни- ДИСКРЕТНИ ДАННИ-Обикновено се приемат за бройни(те са резултат от броене);Приемат само еднаот ограничен брой стойности-Брой студенти в залата, брой деца в семейството и т.н.;Обикновено са цели числа;С такива данни могат да се извършват аритметични действия. (Например, броят студенти във всички зали може да се сумира и да се получи общият брой на студентите в момента)•Дискретните променливи се описват от категории(Пол, цвят на косата, очите могат да се опишат чрез общ брой (брой жени, брой синеоки жени) ) НЕПРЕКЪСНАТИ ДАННИ-Случайни величини, които могат да приемат произволно реалночисло от определен диапазон(-Височина, тегло, приход и т.н.)-Те са резултат от измерване
-С тези данни могат да се извършват аритметични действия Могат да бъдат представяни като дискретни чрез разделянето им наг рупи.•(Например:ръстнаиндивидаотрождениетодонавършванетонапълнолетие,теглоит.н.)
•Качествени или категорийни променливи-Не могат да се събират, изваждат, и.т.н. НОМИНАЛНИ ДАННИ•Данни, които могат да се класифицират в именовани, взаимно изключващи се (не препокриващи се) и изчерпателни категории, на които не могат да се задават рангове или да се подреждат
-Категориите не могат да се подреждат логически.Една категория не е "по-висока" или "по-добра" от друга. Подреждането е произволно и промяната на реда на категориите не води до получаване на нова или загуба на информация-Категориите имат качествен характер-Номиналните данни класифицират "НИЩО ПОВЕЧЕ" (всичко е включено в категориите)
•Пример: пол (2 категории, нищо повече), религия (4-5), цвят на очите (5), семейно положение (6) и т.н.
-Числени стойности, присвоени на категориите са просто кодове, които са произволни.
•Пример: 1 -мъж; 2 -жена (или обратно)
-Ако една променлива може да се класифицира само в две категории -тя е биноминална/дихотомна -дадено свойство или го има или не; да/не; има/няма. •Класифициране на хората според етническата им принадлежност.
•Например: можем да използваме следните кодове за етническа принадлежност:
-"1" -китаец, "2" -японец, "3" -индианец, "4" -друг. Цифрите са просто етикети. Можем да използваме цифрите и в друг ред (например, "3" -китаец", "1" -индианец и т.н.) Това не променя нищо.
•Всички аритметични операции с тези числа са безсмислени. Например, 1 + 2 (китаец + японец) не се равнява на 3 (индианец). ОРДИНАЛНИ (или рангови) данни
Данни, които могат да се класифицират в категории, които са подредени (ранжирани), като между отделните категории не съществуват точно определени разлики. -разликитев количеството на измерваната характеристика са видими или явнии числа се присвояват на отделните категории в съответствие с това количество.
-Понякога се наричат "рангови" данни-Свойства на ординалните данни:
•Данните са взаимно изключващисе•Категориите имат някакъв логически ред.
Не можем да извършваме аритметични операции с тези числа. (1-ви плюс 2-ри не е равно на 3-ти)
•Ранжирането не ни дава индикация за размера на разликите между отделните рангове.
-1-ви и 2-ри може да са финиширали с много малка разлика във времето, но 3-ти (както и останалите) може да са финиширали доста по-късно. .
•Много от променливите в областта на медицината и здравните грижи са ординални по природа
-състоянието на пациентите често се класифицира като много по-добро/по-добро/без промяна/по-лошо/смърт (каква точно е разликата между тези категории, не е много ясно)
От гледна точка на въвеждане и компютърна обработка-
•Структурирани
-Дискретни числа-единични стойности, обикновено цели числа (възраст в години, болничен престой в дни);
-Реални числа-резултати от измервания и представяне на аналогови стойности като рН, кръвно налягане, тегло;
-Кодирани данни-двойки "атрибут -стойност", които могат да се използват за класифициране на медицински състояния в определен домен (например, класифициране на състоянието на новородените по скалата на APGAR; МКБ). Необходимо е данните да са предварително интерпретирани, а след това кодирани. Кодирането ограничава начина на изразяване, но от друга страна води до стандартизиране на терминологията;
-Изображения •Компютърен томограф, магнитен резонанс... -цифрови изображения
•Конвенционални изображения могат да се дигитализират•Фази на обработка:
-Регистрация, компресия, предаване и съхраняване;-Трансформация на едно или повече изображения;
-Класификация и анализ на изображения.•PACS (Picture Archiving and communications system)

- биосигнали Традиции в медицината•Фази на обработка
-Сбор, кодиране, предаване и съхраняване-Трансформиране и извличане на данните;-Диагностична класификация•Референтни библиотеки с ЕКГ•Схеми за визуален и компютърен анализ на ЕКГ•Стандартни комуникационни протоколи за обмен, кодиране и съхраняване на цифрови данни от ЕКГ
•Неструктурираниданни-Свободен текст-дава най-голяма свобода на изразяване, но в същото време е нестандартизиран, труден за обработка-Говор
Информация

3.Елементи на базите данни. Организация на базите данни. Архитектура на системите бази данни.
Елементи на БД•Тип-поле(най-малката именована единица в БД, не може да се дели на по-малки типове без да се губи смисъла за потребителя•За всяко поле се дефинират: име, тип, размер и т.н.•Полета се съхраняват за различни обекти:-(Материални (пациент, изделие)-Нематериални (диагноза, сметки))•Обектите се характеризират от различни атрибути(свойства)•Полетохарактеризира един атрибутна обектаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болнични информационни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.