Бази от данни


Категория на документа: ИнформатикаБазата от данни се състои от редица обекти, като файлове с данни (в релационния модел - таблици с данни), образи, правила (или тригери), процедури, съхранявани в базата от данни и др. под. Обектите на базата от данни съдържат цялата информация за структурата на базата от данни и съдържат самите данни.
1.2.3. Дефиниция за СУБД
СУБД е съвкупност от програми и езикови Средства за поддържане на базата от
данни и осигуряване на взаимодействието й с приложните програми.
СУБД има четири основни компонента:
• Съвкупност от програми, които изпълняват основните функции на СУБД
(изпълнителни модули, наричат се ядро на СУБД);
• Сервизни програми (утилити), които изпълняват допълнителни функции за
поддържане на данните. Голяма част от тези програми изпълняват ролята
на инструментални средства;
• Езикови средства;
• Каталожна подсистема.

Някои от най-популярните СУБД са: Oracle Server, Informix, DB2, Ingres II (Openlngres 2.0), Progres Provision, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Borland Delphi, InterBase, mySQL, mSQL, Microsoft Access, Microsoft FoxPro, Paradox, Clipper, dBASE.
1.2.4. Сервизни средства на СУБД
Тук се обсъждат само някои от възможните сервизни средства на СУБД. Различните СУБД притежават едно или друго подмножество на описаните по-долу програми.
12

Базов подход при създаване на информационни системи
(1) Форматиране на файловете

Тази сервизна програма служи за разделяне на данните по страници, за форматиране на самите страници, за създаване на инвентарни списъци, за резервиране на памет за индексни таблици (т.е. за подготовка на дисковете за заселване с данни).
(2. Събиране и първоначален контрол на данните

Това програмно средство се причислява към извънбазовата обработка. То осигурява предварителното събиране на данни и контрол на правилността на данните, подлежащи на заселване в базата. Данните се въвеждат чрез клавиатурата или чрез други носители. В последния случай данните се включват във файл за зареждане и се форматират в този файл.
(3) Първоначално заселване и еднократни корекции в базата от данни

Програмата зарежда в базата от данни информация, включена във файл за зареждане. Алгоритмите за зареждане и обновяване често пъти са сходни. Поради това, тези дейности обикновено се реализират от една сервизна програма.
(4) Проверка на пълнотата и коректността на заселваните данни

Осъществява се проверка на семантичната правилност на данните, съдържащи се в базата или подготвяни за заселване в базата.
(5) Разпечатване на текущото състояние на базата от данни'или на нейни
части

Такава програма е необходима на администратора на базата и на потребителите, които разработват приложения и трябва да извършат настройването им. Изходът на програмата може да бъде насочен към екрана или към принтера.
(6) Копиране на базата от данни (създаване на архивно копие, създаване на
резервно копие за възстановяване на данните)

Една или повече такива програми са необходими за поддържане на архива на данните и за подготовка на базата от данни за възстановяване след авария.
(7) Водене на системен журнал и възстановяване на базата от данни след
авария

Тези сервизни програми са необходими за осигуряване на защита на базата от данни срещу възможни повреди. С тези програми се възстановява базата от данни в състоянието й преди разрушителната авария.
(8) Реорганизация на базата от данни

Сервизната програма за реорганизация е необходима за преразпределяне на данните по дисковете на компютрите, включени в мрежа. Освен това, реорганизация е необходима при изменение на параметрите на вътрешната схема, тъй като това винаги предизвиква физическо преразпределение на данните. Реорганизацията не засяга алгоритмите на приложенията (поради свойството прозрачност на разполагането на данните). Тя, обаче, съществено се отразява върху ефективността на функционирането на системата.

В някои СУБД средствата за реорганизация са заложени в изпълнителните модули (в ядрото на СУБД). Тогава^реорганизацията се извършва при обновяване на данните по инициатива на системата, (динамична реорганизация).
13
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.