Бази от данни


Категория на документа: ИнформатикаЗа различаване на исторически no-старото понятие, познато като "база от данни", от новите активни и интелигентни хранилища на информация, за тях се използва терминът "система с база от данни". Хранилището (базата) е основна част на такава система, но освен нея в системата са инкорпорирани дефиниции на събития, правила, базови процедури, механизми за поддържане на интегритета на данните.

Система с база от данни не е същото, както информационна система. Първата система е част от втората. Информационната система може да съдържа повече от една база от данни. Например, информационната система може да съдържа една оперативна база от данни (съдържаща факти за предметната област) и втора база, с нормативно-справочни сведения, плюс приложни програми, които имат достъп до двете бази от данни и осигуряват изпълнението на потребителските запитвания.

1.2. Базов подход при създаване на информационни системи
1.2.1. Подходи при изграждане на информационните системи

Исторически погледнато, първият подход при информационното осигуряване на предметната област е автоматизиране на отделни информационни процеси в секторите на предметната област. Така се създава множество от приложни програми с локално приложение. Всяка от тези програми съдържа в себе си необходимите й данни. Например:
Program P1; var

z, х, у: integer; begin
х:=2;
у:=3;
z := х+у;

writeln (z); end.

Такива програми са независими една от друга. Всяка програма поддържа и използва своите данни. При промяна на данните се налага повторно компилиране на програмата, която ги съдържа. Данните в различни програми често отразяват едни и същи факти за предметната област, следователно, едни и същи данни се съхраняват многократно в различните програми, но са представени (възможно) в различен формат. Повтарянето на данните се • нарича излишество. За поддържането на актуалност на такива данни се грижат самите приложни програми. Излишеството на данните е неконтролируемо и това може да доведе до противоречиви (несъгласувани) резултати при изпълнение на програмите.

Освен това, ако с течение на времето се появи необходимост от нова програма, то за нея се организира отделна съвкупност от данни, тъй като описанието на данните се съдържа в самата приложна програма.

При преход от този подход на локални приложения (за автоматизиране на отделни процеси в предметната област) към цялостни автоматизирани системи, се създава взаимна връзка между приложните програми на ниво данни:

- първо, данните се съхраняват отделно от приложните програми, които ги
използват. На по-ранната фаза на развитие, описанието на данните все още се
намира в приложните програми. На no-късната фаза, описанието на данните се
намира във файловете с данни, а не в програмите.

- второ, данните се съхраняват в единно (логически интегрирано) хранилище.
Физически данните могат да бъдат разположени, със или без излишество, в
различни дискови файлове, на различни компютри. Същественото е, че логически
интегрираните данни изглеждат за потребителите така, сякаш се намират на диска
на локалната машина на всеки отделен потребител и са достъпни по всяко време.
Това се дължи на свойството прозрачност на разполагането на данните в
системата. Местоположението на данните в автоматизираната система, заедно с
Други сведения (като правата на отделен потребител за достъп до подмножество от
Данните) се нарича метаданни (данни за данните). Метаданните се съхраняват в
11

Базов подход при създаване на информационни системи
специално множество от файлове, наречено каталог на данните. Приложна програма, която се нуждае от данни, се обръща към каталога и узнава къде са разположени данните, актуализирано ли е конкретното копие на данните, каква е структурата на даден файл с данни, какъв е смисълът на данните.
- трето, управлението на данните се извършва от специално създадена за целта система за управление на базата от данни (СУБД).

1.2.2. Дефиниция за база от данни

От описанието, дадено по-rope, е ясно, че автоматизираната информационна система е съставена от два дяла - съвкупност от данни и съвкупност от обработващи програми. Съвкупност от данни, които са организирани според принципите на базовия подход, се нарича база от данни. По-точно:
Базата от данни е логически интегрирана съвкупност от данни с централизирано
управление.

Защо данните са логически интегрирани е пояснено по-rope. Защо, обаче, управлението им е централизирано, а не централно? При централизираното и при централното управление има управляващ център. Разликата в случая е в това, че СУБД управлява, като изпълнява заявки, дадени от потребителите (интерактивно или чрез техните приложни програми). СУБД, като управляващ център, няма инициативата да определя целите на съществуване и функциониране на системата, която управлява. Тези цели се поставят от потребителите. Обратно, при централно управление, управляващият център би задавал какво и кога ще се изпълнява от системата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.