Бази от данни


Категория на документа: Информатика


• Управление на достъпа на потребителите до таблиците, образите и
процедурите на базата от данни;
• Поддържане на интегритета на данните и поддържане на изпълненията
на запитванията;
• Наблюдаване на блокировките с цел максимизиране на конкурентността;
• Създаване на резервни копия на данните и възстановяване на базата от
данни след авария.
Разработчик на приложения

Този потребител използва инструменталните средства на СУБД, за да създава приложения по поръчка. По правило, разработчикът има права и привилегии, превишаващи тези на крайните потребители, за да може да тества и настройва приложенията, които създава. Също така, по правило, тестването и настройването на приложенията никога не се извършват с оригиналната база от данни, а с нейно моделно копие. След приключване на работата над приложението, администраторът на СУБД създава резервно копие на базата от данни и включва средствата на СУБД за журнализиране на транзакциите. С това се осигурява възможност за възстановяване на базата от данни, ако тя бъде повредена от новото приложение. Едва след това новото приложение се допуска до реална експлоатация с оригиналните данни в системата [41].
Краен потребител

Крайният потребител използва потребителска интерфейсна система, създадена от разработчика на приложения, за да преглежда и (или) актуализира данните, съхранявани в базата от данни.

Крайният потребител обикновено няма специални привилегии. Неговите възможности са:
• Да използва базата от данни, до която е получил авторизиран достъп;
• Да създава свои обекти в базата от данни, до която е получил авторизиран
достъп; .
• Получава достъп до базови таблици, образи и процедури, Които принадлежат
на други потребители.
1.1.4. База от данни и система с база от данни

Информацията е съвкупност от данни (факти) и знания (принципи и правила) за определена предметна област. Те характеризират организацията, структурата, състоянието и поведението на предметната област като цяло и на нейните отделни елементи.
Системна среда и граница
Предметната област е система. Системите биват затворени и отворени.
Затворените системи нямат входове и изходи на информацията. Отворените
системи имат информационни входове и изходи. Входовете идват от, а изходите се
предават на средата, която обкръжава системата. Като среда се определя онова,
оето е извън границите на системата, но взаимодейства с нея. Ако нещо, което е
извън системата, не влияе върху поведението й, нито то самото се повлиява от
Домените в състоянието на системата, това нещо не би могло да бъде среда на
системата. Идеята за среда е въведена чрез понятието за граница на системата.
Характеристиките, които очертават обсега на действие на системата, формират
нейните граници.

Бази от данни и тяхното приложение

Базов подход при създаване на информационни системи

Подсистеми и йерархия на системите

Системите са съставени от подсистеми, които взаимодействат помежду си чрез своите входове и изходи. Това описва вътрешната структура на системата. Всяка подсистема от своя страна е система с определено предназначение, входове, изходи и (може би) с елементи на памет и управление, така че подсистемата на свой ред може да бъде декомпозирана на своите подсистеми.

Подсистемите могат да бъдат свързани помежду си чрез своите входове и изходи. Свързването може да бъде директно или чрез междинни подсистеми.

Степента на зависимост на подсистемите една от друга се нарича степен на свързаност. Две системи са силно свързани, ако промяната в изходите на едната причинява съществена промяна в състоянието на другата. Две системи са слабо свързани, ако промяна в изходите на едната има малък или никакъв ефект върху състоянието на другата. Свързаността е въпрос на степен. Един начин да се постигне намаляване на степента на свързаност е да се въведе буфер или запас на ресурси между двете подсистеми. Друг начин е да се осигури възможност подсистемите да работят със заделен свободен (резервен) капацитет, който да може да се използва при нужда.

Ефектът от намаляването на степента на свързаност се изразява в увеличаване на стабилността на системата.
Базата от данни като система

Базите от данни са бързоразвиваща се област от.компютърната наука и практика. От историческа гледна точка, базата от данни се развива от статично хранилище на информация, което чрез свой управляващ център е в състояние само да отговаря на потребителските запитвания за данни, до активна система, която може да реагира на определени събития и да се самомодифицира, както и да уведомява за състоянието си други системи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.