Бази от данни


Категория на документа: Информатика


1.1.3. Потребители на информационните системи

Потребителите се делят на вътрешни (за информационната система) и крайни. Вътрешни за системата потребители са лицата от екипа на администратора на системата. Те обслужват системата, поддържат нейното нормално функциониране, грижат се за повишаване на ефективността на изпълнението на функциите на системата, решават конфликти, възникнали между програмите на крайните потребители, изпълняват запитванията на косвените крайни потребители. Нерядко екипът на администратора е и създател (проектант и реализатор) на новата информационна система. Към вътрешните потребители се отнасят и разработчиците на приложения.

Крайни потребители са тези, за чиито нужди се създава, информационната система. Те се делят на преки и косвени крайни потребители. Преките крайни потребители работят с информационната система в интерактивен режим или като изпълняват приложни програми. Някои от тях са обучени да работят с готови приложения. Други умеят самостоятелно да разработват свои приложения или да модифицират предоставените им пилотни приложения.

Косвените крайни потребители не работят пряко с информационната система. Те дефинират своите запитвания на естествен човешки език и ги предоставят в службата на администратора на информационната система, като по-късно получават отговор на запитванията си на хартия (разпечатка).

При проектиране на информационната система е важно за какъв тип крайни потребители се създава тя.

Експлоатацията на една информационна система може да бъде ефективна само, ако преките крайни потребители работят съгласувано с екипа на администратора, който създава и поддържа информационната система.

При съвременните информационни системи всички потребители се третират като равни. Потребителите, обаче, се опасяват за секретността на "своите" данни и за това дали ще бъдат навреме и качествено обслужвани. Осигуряването на секретност и безопасност на данните е задължение на администратора на системата. Той определя правата и привилегиите на потребителите за достъп до подмножество на данните, а данните не принадлежат на отделните потребители - те 09 корпоративни, принадлежат на организацията като цяло.

Бази от данни и тяхното приложение

Според терминологията, възприета в съвременните големи системи с база от данни, съществуват следните видове потребители [40, 41]:
- администратор на операционната система;
- системен администратор на системата за управление на базата от данни
(СУБД);
- администратор на базата от данни;
- разработчик на приложения;
- краен потребител.
Тези потребители имат специфични права и задължения. Администратор на операционната система (системен администратор') Администраторът на операционната система задава параметрите и контролира средата, в която е инсталирана системата за управление на базата от данни (СУБД). Освен това, той предоставя на крайните потребители права и привилегии, които са достъпни на нивото на операционната система. Администраторът на операционната система сътрудничи със системния администратор на СУБД при инсталирането на системата и разполагането на базата от данни, както и при определяне на собствеността върху обектите в системата /Ingres AG/.
Системен администратор на СУБД

Системният администратор на СУБД отговаря общо за функционирането на системата с база от данни и използването й от крайните потребители. Специфични негови задачи са [41]:
- инсталиране на файловете на СУБД;
- дефиниране на променливите на средата (конфигуриране на СУБД);
- авторизиране на достъпа на потребителите (главно от гледна точка на
безопасността на данните);
- стартиране, спиране и наблюдение на сърверните процеси в системата;
- поддържане на потребителските сесии, свързани със сърверите за данни;
- изключване на инсталацията на СУБД (или на нейни части, когато това е
необходимо за поддържането на системата) и рестартиране на инсталацията.
Администратор на базата от данни

Всеки потребител, който създаде база от данни, става неин собственик. Той определя кои други потребители могат да имат достъп до базата от данни и отделните нейни обекти, т.е. администрира базата от данни.

Няма ограничение за броя на базите от данни, създавани в информационната система и, следователно, няма ограничение за броя на администраторите на тези бази от данни. За да може, обаче, един потребител да създаде база от данни, той трябва да бъде авторизиран от системния администратор на системата за управление на базата от данни (СУБД) да извършва такава дейност.

Администраторът на базата от данни трябва явно да разреши на останалите потребители достъп до следните обекти: таблици, образи, процедури. Не е необходимо явно разрешение за потребителите да използват обекти на базата от данни, като форми, графики, дефиниции на съединения, запитвания чрез форми, ако потребителите вече имат разрешение за ползване на таблиците, на които са базирани тези обекти.
Специфични задачи, изпълнявани от администратора на базата от данни са:
• Създаване и премахване на база от данни;
• Дефиниране на алтернативно местоположение на файлове от базата от
данни;
8

Бази от данни и тяхното приложение
• Управляване на съвместно използваните от потребителите обекти на
базата от данни;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.