Бази данни - анализ


Категория на документа: Информатика


(4) Concurrency control services/Съгласувани контролни услуги
СУБД трябва да предостави механизъм, който да гарантира, че базата данни се актуализира правилно, когато много потребители актуализират базата данни едновременно. Една от основните цели при използването СУБД е да даде възможност на много потребители да имат достъп до споделени данни едновременно. Едновременен достъп е сравнително лесен, ако всички потребители само четат данните, тъй като няма начин, че те могат да си пречат един на друг.

(5) Recovery services/ услуги за възстановяване
СУБД трябва да предостави механизъм за възстановяване на базата данни, в случай, че базата данни е повредена по някакъв начин. Когато се обсъждаме управление на транзакциите, ние споменахме, че ако транзакцията ( обновяването на базата данни не е изпълнена изцяло, то трябвада върнем БД в предишно съгласувано състояние. Това може да е резултат от срив на системата, повреда на носителя, хардуерна или софтуерна грешка, която спира работата на СУБД, или това може да бъде резултат от намесата на потребителя, преди да завърши транзакцията. Във всички тези случаи СУБД трябва да осигури механизъм за възстановяване на базата данни в съгласувано състояние.

(6) Authorization services/ Разрешени услуги
СУБД трябва да предостави механизъм, който да гарантира, че само само упълномощени потребители имат достъп до базата данни. Това не е трудно да се предвиди в случаи, когато ние ще искаме да "скрием" някои от данните, съхранявани в базата данни да се виждат от всички потребители.

(7) Support for data communication/ Подкрепа за предаване на данни
СУБД трябва да даде възможност за интегриране с комуникационен софтуер. Повечето потребители имат достъп до базата данни от работни станции. Понякога тези работни места са свързани директно към компютъра, на който е СУБД. В други случаи работните места са на отдалечени места и комуникират с компютъра домакин на СУБД по мрежата. И в двата случая СУБД получава заявки като съобщения, комуникации и реагира по подобен начин. Всички такива предавания се обработват от диспечера за комуникация на данни (Data Communication Manager DCM).

(8) Integrity services/Интегрирани услуги
СУБД трябва да предостави средства, за да гарантира, че данните в базата данни и промените в данните следват определени правила. Целостта на базата данни се отнася до точността и съгласуваността на съхраняваните данни: тя може да се разглежда като друг вид на защита на база данни. Докато целостта е свързана със сигурността, тя има по-широки последици: целостта се отнася до качеството на самите данни. Интегритет се изразява обикновено чрез ограничения( constraints), които са бизнес правила, които базата данни не е разрешено да нарушава.

(9) Services to promote data independence/ Услуги за насърчаване на независимостта на данни
СУБД трябва да включва средства в подкрепа на независимостта на програмите от действителната структура на базата данни. Независимост на данните обикновено се постига чрез изглед или subschema механизъм. Физическата независимост на данните е по-лесно постижима: обикновено има няколко видове промени, които могат да се направят във физическите характеристики на базата данни, без да се засягат изгледите.

(10) Utility services/ Комунални услуги
СУБД трябва да осигури набор от комунални услуги. Помощни програми помагат на DBA за ефективно управление на базата данни. Някои услуги работят на външно ниво и следователно могат да бъдат създадени от DBA. Други помощни програми работят на вътрешно ниво и могат да бъдат предоставени само от доставчика на СУБД. Примери за помощни програми от втория вид са: за наблюдение, за статистически анализ, реорганизация на индекси, garbage collection.

4 Roles in the Database Environment

Ние можем да идентифицираме четири типа IT специалисти, които работят в СУБД среда:
1. администратори на данни и на база данни,
2. дизайнери на база данни,
3. разработчици на приложения и
4. крайните потребители.

Data and Database Administrators

Базата данни и СУБД са корпоративни ресурси, които трябва да се управляват като другите ресурси. Администрацията на данните и базата данни са ролите, обикновено свързани с управлението и контрола на СУБД и неговите данни. Администраторът на данни (DA) е отговорен за управлението на данните, включително планиране на базата данни, разработка и поддръжка на стандарти, политики и процедури и концептуален/логически дизайн на базата данни. Администраторът на данни се консултира с и съветва висшите ръководители, като гарантира, че посоката за развитие на базата данни в крайна сметка ще подкрепи корпоративните цели. Администраторът на база данни (DBA) е отговорен за физическата реализация на базата данни, включително физическата база данни, проектирането и изпълнението, сигурността и контрола на целостта, поддръжка на операционната система и осигуряване на задоволителното осигуряване на потребностите от данни на потребителите. Ролята на DBA е по-технически ориентирани от ролята на DA, която изисква задълбочено познаване на избраната СУБД и средата на системата. В някои организации няма разлика между тези две роли; в други важността на корпоративните ресурси е отразена в разпределението на персонал за всяка от тези роли.

Application Developers
Разработчиците на приложения (Application Developers) След като е завършен процесът на проектиране и създаване на БД, приложните програми трябва да предоставят необходимата функционалност за крайните потребители. Това е отговорността на разработчиците на приложения. Обикновено разработчиците на приложения работят по спецификации, произведени от системните анализатори.

End-Users
Крайните потребители са "клиенти" за базата данни, която е проектирана и създадена, и се поддържа за да служи на техните информационни нужди. Крайните потребители могат да бъдат класифицирани според начина, по който използват системата:
Naïve users. Наивни потребители обикновено не познават СУБД. Те имат достъп до базата данни чрез специално написани програми (от Разработчиците на приложения). Sophisticated users .Опитните потребители. На другия край на спектъра са опитните крайни потребители, които са запознати със структурата на базата данни и услугите предлагани от СУБД. Те могат да използват език като SQL за извършване на необходимите операции. Някои от тях могат дори да напишат, или генерират приложни програми за своя собствена употреба.

5 Database System (Informaion System) Lifecycle
Преди да се появи идеята за БД разбирането за жизнения цикъл на ИС копира утвърдените етапи от "инженерството", като се отчита спецификата на предметната област. ЖЦИС (Жизнен цикъл на ИС) е подразделяне на функционален принцип на фазите на развите на информационна система.

За да хврлим мост със следващите по-долу етапи ще отбележим:
1. Първите две фази System & Software Requirements = 1. Технико-икономическо проучване;
2. Analysis = 2. Анализ на системата;
3. Program Design, Coding & Testing = 3. Проектиране на системата;
4. Operations = 4. Внедряване на новото решение & 5. Наблюдение и поддръжка.

The Database development life cycle (DDLC)
Появата на концепцията за База данни и възприемането на The Three-Level ANSI-SPARC Architecture, както и създаването на СУБД, съществено променя и съдържанието на етапите (фазите)- ЗАЩО? Тук е разковничето за разбиране на сложната и на пръв поглед софистична материя! Процесът на изграждане на ИС е много сложен и не е във възможностите на един човек да е компетентен във всички фази и етапи! Необходими са специфични знания и умения, за да бъде доведен процесът до успешен край. Какъв е изходът? => Разделяне на задачата за изграждане на ИС на автономни, но обединени от общата цел подзадачи, като се прилагат научни методи, модели, езици и техники. Тясната специализация на експертите по ИС води и до необходимостта от специфично документиране на етапите и потенциалните недоразумения и неразбиране. Така се раждат и различните роли и специализации на експертите!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази данни - анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.