Бази данни - анализ


Категория на документа: Информатика


Сървър
Управлява потребителския интерфейс
Приема и обработва база данни заявки от клиента
Приема и проверява синтаксиса на потребителския вход
Проверява ауторизацията

Processes application logic
Гарантира цялостно ограниченията да не се нарушават
Генерира искания на базата данни и предава към сървъра
Изпълнява заявка / актуализацира обработката и предава отговор до клиента
Предава отговор обратно към потребителя
Поддържа системния каталог

Осигурява едновременен додостъп до база данните

Предвижда възстановителен контрол
Трислойна клиент-сървър архитектура
Слой 1- потребителски интерфейс, който работи на компютъра на крайния потребител (клиентът).
Слой 2- бизнес логика и обработка на данни. Това средния слой работещ на сървъра и често се нарича приложен сървър.
Слой 3- СУБД, която съхранява данните, изисквани от средния слой. Този слой може да работи на отделен сървър, наречен база данни сървър. Клиентът е отговорен само за потребителския интерфейс на приложението и може би за изпълнението на някои проста логическа преработка, като вход валидиране, като по този начин осигурява "thin" клиент. Основната бизнес логика на приложението се намира в неговия собствен слой, физически свързано към клиента и сървъра на базата данни в локална мрежа (LAN) или глобална мрежа (WAN). Едно сървър приложение е предназначено да обслужва множество клиенти. Трислойния модел има много предимства пред традиционния двуслоен или еднослоен, което включва: Нужда от по-евтин хардуер, защото клиентът е "thin". Поддръжката на приложението е свързано с прехвърлянето на бизнес логиката за много крайни потребители в сървър приложение. Това елиминира проблемите на софтуерното разпределение, което е проблем на традиционния двуслоен клент-сървър. Допълнителният модул прави по-лесно модифицирането или преместването на един слой без да се отрази на другите слоеве. Трислойната архитектура е по подходяща за някои среди - като Интернет и корпоративния интернет, където уеб браузърът може да бъде използван като клиент. Също така е важна част от Средства за управление на бизнес процеси, която следва да обсъдим.

Transaction Processing Monitors- Средства за управление на бизнес процеси
Средства за управление на бизнес процеси- програма контролираща трансфера на данни между клиент и сървър, за да осигури съвместима среда, особено за OLTP( online transaction processing). TP Monitors е централен компонент, който предоставя достъп до услугите на редица ресурсни модули и осигурява единен интерфейс за програмистите, които развиват transactional software. TP Monitors обслужва средния слой на трислойната архитектура, както е показано на фиг. 2.16. TP Monitor има значителни преимущества, които включват: Transaction routing- TP Monitor може да увеличи мащабността чрез насочване на транзакциите до специфичнаСУБД. Managing distributed transactions- TP Monitor може да управлява трансфера изискващ достъп до данни, които се съдържат в множество възможни, разнородни СУБД. Load balancing - TP Monitor може да балансира клиентските заявки през множество СУБД на един или повече компютри чрез насочване на клиентското обслужване към най-малко натоварения сървър. Funneling -Това позволява по-голям брой потребители да имат достъп до наличните СУБД с потенциално по-малък брой връзки, което означава, че се използват по-малко ресурси. Increased reliability - TP Monitor действа като транзакционен модул , извършвайки необходимите действия за запазване на съгласуваността на базата данни, със СУБД действа като ресурсен модул.

Резюме

* ANSI-SPARC архитектурата на базата данни използва три нива на абстракция: външно, концептуално и вътрешно. Външното ниво се състои от възгледите на потребителите за базата данни. Концептуалното ниво - гледната точка на обществото за базата данни. Той определя съдържанието на информацията на цялата база данни, независимо от съображенията за съхранение.
* Концептуалното ниво представлява всички субекти, техните характеристики и техните взаимоотношения, също за ограниченията върху данните, сигурната и цялостна информация. Вътрешно ниво е възгледа за базата данни от страна на компютъра. Уточнява как данните се представят, как записите са в последователност, какви индекси и указатели съществуват, и така нататък.
* Външно / концептуално картографиране преобразува заявките и резултатите между външното и концептуалното равнище. Концептуално/ вътрешно картографиране преобразува заявките и резултати между концептуалното и вътрешното ниво.
* Схемата на базата данни е описание на структурата на базата данни. Независимостта на данните предпазва всяко ниво да не преминава към по-ниско . Логическата независимост на данните се отнася до имунитета на външните схеми за промени в концептуалната схема. Физическата независимост на данните се отнася до имунитета на концептуалната схема за промени във вътрешната схема.
* език за работа с данни (DSL) е комбинация от два езика: Език за дефиниране на данни (data definition language, DDL) и Език за обработка на данните (data manipulation language, DML). DDL се използва за определяне на схемата на базата данни и DML се използва за четене и актуализиране на базата данни. Част от DML, която включва извличане на данни се нарича команден език.
* Моделът на данните е сбор от концепции, които могат да бъдат използвани за описване на съвкупността от данни, операции за контролиране на данните, както и наборът от ограничения по отношение на данните. Те попадат в три основни категории: обектно-базирани модели на данни, запис-базирани модели на данни, и физически модели на данни. Първите две се използват за описване на данни на концептуалните и външно равнище, а тя се използва за описване на данни на вътрешно ниво.
* Обектно-базирани модели на данни включва: Entity-Relationship, семантика, функции и обектно-ориентирани модели. Запис на данни модели включват: отношения, мрежа и йерархични модели.
* Концептуално моделиране е процесът на изграждане на подробна архитектура за база данни, която е независима от подробностите по изпълнението, като целевата СУБД, приложните програми, езиците за програмиране, или други физически съображения. Дизайнът на концептуалната схема е от решаващо значение за цялостния успех на системата. Струва си да се влага време и енергия, необходими за производството на най-добрия възможен идеен проект.
* Функциите и услугите на мулти-потребителската СУБД включват: съхранение на данни, извличане и актуализация; достъпен за потребителя каталог; транзакционна поддръжка; координирани услуги и възстановяване; упълномощаващи услуги, поддръжка на преноса на данни; целостни услуги, услуги за независимост на данните ; комунални услуги.
* Системния каталог е един от основните компоненти на СУБД. Той съдържа "данни за данните ", или метаданните. Каталогът трябва да бъде достъпна за потребителите. IRDS е ISO стандарт, който дефинира набора от методи за достъп до данни речника. Това позволява на речниците, да бъдат споделяни и прехвърляни от една система към друга.
* Клиент-сървър архитектура се отнася до начина, по който софтуерните компоненти си взаимодействат. Това е клиент процес, който изисква някакъв ресурс и сървър, който осигурява ресурсът. В двуслойния модел, клиентът държи потребителския интерфейс и бизнес обработващата логиката, а сървъра - функционалността на базата данни. В уеб среда, традиционният двуслоен модел е бил заменен от трислойния модел, състоящ се от слой на потребителския интерфейс (клиент), бизнес логика и слой обработка на данни (сървър приложение) и СУБД (сървърът на базата данни), разпространявани по различни машини.
* TP) Monitor е програма, която контролира трансфера на данни между клиенти и сървъри, за да се осигури съвместима среда, особено за онлайн обработка на транзакции (OLTP). Предимствата включват transaction routing, distributed transactions, load balancing, funneling, and increased reliability.

3 Functions of a DBMS
Codd (1982) посочи осем услуги, които трябва да бъдат предоставени от всяка пълномащабно СУБД, а ние добавихме още две, които мога да се очакват от съвременните СУБД

(1) Data storage, retrieval, and update/ Съхранение на данни, извличане, и актуализация
СУБД трябва да предоставят на потребителите възможност за съхраняване, извличане и актуализиране данните в базата данни. Това е основна функция на СУБД. СУБД трябва да скрие подробности на вътрешния физически формат (например файлова организация и структури насъхранение) от страна на потребителя.

(2) A user-accessible catalog/Каталог, достъпен за потребителя
СУБД трябва да предостави каталог в който се съхраняват описанията на елементите данни и който е достъпен за потребителите. Основна характеристика на ANSI-SPARC архитектура е признаването на интегриран системен каталог, за да съхранява данни за схемите, потребителите, приложенията и т. н. Обикновено системният каталог съхранява: имена, типове, имена на връзки, схеми и др. Системният каталог на СУБД е един от основните компоненти на системата. Много от софтуерните компоненти, които описваме в следващия раздел разчитат на каталога на системата за информация. Някои предимства на системния каталог са: съхранява и събира информацията централизирано, опростена комуникация, гарантира целостта, информацията може да бъде предоставена.

(3) Transaction support/Поддръжка транзакция
СУБД трябва да предостави механизъм, който ще гарантира, че са направени всички актуализации, съответстващи на дадена транзакция или че никоя от тях не е направена. Транзакция е поредица от действия, извършвани от един потребител или програма, която има достъп да променя съдържанието на базата данни. Например някои прости транзакции за DreamHome казус може да се добави нов член на персонала на базата данни, да актуализирате заплата на член на персонала, или да изтриете свойство от регистъра.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бази данни - анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.