База данни за дейността "Реклами във вестник" на фирма


Категория на документа: Информатика
КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА:
БАЗА ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА "РЕКЛАМИ ВЪВ ВЕСТНИК РЕКЛАМА ЗА ВСЕКИ" НА ФИРМА "АДВЪРТАЙЗИНГ ГРУП"

СТУДЕНТ: ..........................................................................
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Гл. ас. Б. Славов
фак. № ..................................................
специалност: ............................................................

1-ви курс, редовно обучение - магистър

1. Описание на дейността на фирмата и съществуващите информационни решения

Фирма "Адвъртайзинг Груп" издава вестник "Реклама за всеки". Вестникът се разпространява безплатно, фирмата формира приходите си от рекламодателите на вестника. За регулярни връзки с всеки рекламодател е необходимо да се поддържа картотека с данни за рекламодателя: адрес, име, данъчен номер, БУЛСТАТ, телефон за връзка. Рекламите се обединяват в рубрики, например: счетоводство, строителство, образование и т.н. Във вестника могат да се включат рекламни карета на различно място - първа, последна или вътрешна страница. Видът на печата може да бъде черно-бял или цветен. Цената на една реклама се определя от разположението на рекламното каре, вида й и размера на рекламната площ. Цената за черно-бяла реклама се използва като базова при определяне на крайната цена. За цветна реклама се доплаща надбавка, която е в зависимост от разположението на рекламното каре. Надбавката е 200% за първа страница, 100% за последна и 75% за вътрешна страница. Клиентите ползват търговска отстъпка за брой поредни издания на вестника, в които ще се отпечата рекламата. Отстъпката се изчислява по следната схема: до 5 поредни издания - 0%; от 6 до 10 поредни издания - 5%; от 11 до 20 поредни издания - 7.5%; - над 20% поредни издания - 12%. За всяка реклама фирма "Адвъртайзинг Груп" сключва договор с клиентите рекламодатели. В договора се посочват - рекламодател, дата на сключване, рубрика, разположение и размер на рекламното каре, вид на рекламата и брой поредни издания, в които ще се отпечата, дата на последно отпечатване. След последното отпечатване на реклама по даден договор се отбелязва, че договорът е изпълнен.

Информационните решения са, че процесът може да се автоматизира.
2. Моделиране на базата данни
2.1. Концетуален модел на базата данни
2.1.1. Предметна област, бизнес операции, информационни потребности и правила

Създава БД (база от данни), защото информацията може да бъде представена в табличен вид (съхранена във вид на tables-обекти в MS Access), може да се въвежда и извежда информация от базата данни чрез подходящо проектиране на входа и изхода на системата (forms-обекти), съществуват обусловени релативни връзки между данните (relationship), които позволяват обработката им в съответствие с нуждите от информация на компанията, и могат също така да се извеждат разнообразни справки и отчети, чрез съответното им проектиране (repotrs-обекти) със средствата на програмния продукт.

* Условията за публикуване на реклами вьв вестник "Реклама за всеки" са дадени в Табл. 1.
* Списъкът на рекламодателите във вид на таблица може да се подготви чрез MS Excel, след което да се импортира в MS Access.
* Сключените договори между рекламодателите и "Адвъртайзинг Груп" също могат да се поддържат във вид на таблица, а състоянието на всеки договор е предмет на обработка и в MS Excel се представя чрез Таблица 2 (вж. Приложение).

Таблица 1
Наименование
%
мярка
Цена за1 публикация
6-10 публикации
11-20 публикации
над 20 публикации
5%
7.5%
12%
Черно-бяла реклама на вътрешна страница

1 кв. смСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
База данни за дейността "Реклами във вестник" на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.