База данни


Категория на документа: Информатика


1)кръгова-притежател към член 1,член 2,член 3....докато се върне към притежателя.
2)притежател към член.
3)член към притежател
Тези връзки са от типа 1:m
Връзки n:m се формират посредством връзки 1:m
7.Йерархични модели на данните-това са мрежови модели,при които всички връзки са функционални и елементите са подредени в йерархично дърво.
Елементи на един йерархичен модел:
-възел
-корен-начален възел
-ранг на възела-броят на поддърветата на даден възел(R)
-ниво на възела-броят разклонения от корена до съответния възел(N)
-листа-възли с ранг 0;тези,които нямат деца
-деца-възли под други възли
-родители-елементи едно ниво над децата
-двуично дърво-частен модел на йерархичните модели,при който всеки елемент има R=2.

3.Релационни структури.Релационна алгебра-обединение,разлика,сечение
1.Релационни структури:
А)основни понятия:
-домен-нека D1,D2,D3...Dn са множества и ако ги разглеждаме като дефиниционни области на 1 величина се наричат домини(те могат да са безкрайни или крайни).
Декартово произведение на домините=на произведение на всеки нареден n-тор-ки от елементите на домините
-релация-подмножество на декартовото произведение на домините се нарича релация.Релационните структори се представят таблично
Б)релационни схеми-съвкупност от наредени n-торки от декартовото произведение
В)ключ на релацията-домин или атрибут,който еднозначно определя всеки запис;ако тези ключове са няколко се определя първичен ключ;Външен ключ-атрибут,от една релационна схема,които в нея не е ключ,но е ключ в друга релационна схема в същата база данни;
Ограничение за цялостност на релационните схеми:
1)тези стойностите на ключа да не бъдат нулеви
2)когато ключа осъществява връзки между две таблици;стойностите на ключа трябва да отговаярят и в двете таблици;
3)стойностите на елементите в един ключ трябва да са крайни.
2.Релационна алгебра-математически деления,които се извършват с релационни схеми
А)прости операции-нека p и q са две n-членни релации;
Обединение-релацията р е обединение на p и q,когато съдържа елементите на p и q
Разлика-релацията r,при която се съдържат елементи на p непринадлежащи на q
Сечение-това е трета релация,която съдържа общите атрибути за двете релации.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
База данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.