База данни


Категория на документа: Информатика1.Основни понятия за БД.Основни елементи на БД.
Определение за БД-организирано множество от взаимно свързани данни върху въженосители;данните се групират в записи,записите във файлове,а те обратно в база данни.
БД-имат 2 аспекта - данните и техния жичен запис
БД<файл<запис<данни,ключ
2.Своиства:
А)обща съвкупност от данни - една база данни трябва да обслужва еднакво добре всички потребители;
Б)независимост на данните-съвкупността от данни не трябва да влиае на приложенията,които я използват както и тя тях;
В)ясно разпределение на описанието и обработката на данните;
Г)защита и секретност на данните - различни потребители е желателно да имат различен достъп за БД.
Д)удобен интерфейс
3.Нива на описание на данните-3нива
-Външна схема-начина,по които потребителя вижда базата данни,съвкупност от обекти,които притежават дадени характеристики.
-Вътрешна схема-записване на данните на диск,...и др.
-Концептуална схема-връзката между вътрешните и външните схеми и представлява логическо описание на базата данни(съдържа атрибути,връзки между тях и т.н.)
данни>външна схема>
данни>външна схема> концептуална схема>вътрешна схема>файл
данни>външна схема>
4.Основни елементи на БД:
А)обект-част от заобикалящата ни среда,който подлежи на описание с обекта свързвали понятиякато клас(множество от атрибутни обекти),атрибут(своиства,които описват класове обекти),дефиниционна област(допустими стойности на 1 атрибут) и ключ(един или няколко атрибута от 1 клас,които еднозначно описват обекти).
Б)запис-съвкупност от стойности на атрибутите за конкретен обект,екземпляр от класа;записа се характеризира с множество от полета(стойността на конкретен атрибут)
В)дължина на полето-количеството инфо , което се съдържа в едно поле.
Г)файл-съвкупност от записи,отговарящи на обектите от един и същи клас;те имат следната структура:
1)записи-същинската част
2)указатели-допълнителна информация,която ни ориентира кое къде е записано във файла.
Основни методи за търсене на файл:
1)последователен метод
2)блоково търсене-записите в един файл се групират в блокове(това е подредено търсене)
3)двуично търсене-и тук записите са подредени;търсенето става по индекс;при него записите се разделят на две и се проверяват индексите на последните записи от двете половинки и после се ориентираме в коя половина е търсеното от нас поле;после пак делим на 2 и отсяваме 1/2 по същич начин и т.н. докато стигнем до желания запис;това е възможно най-бързото търсене.

2.Обекти и връзки между тях.Модели на данните.
1.Обекти и връзки между тях:
А)понятие-нека а и b са две множества,а r е двучленнно изображение(релация) на тези множество.Ако А принадлежи на а,B принадлежи на b ,може да кажем ,че двойката А,B принадлежи на изображението r ,ако при прилагане на релацията на елемента А отговаря елемента B.
Б)функционалност на релацията-една релация е функционална,ако на всеки член от а отговаря точно един член от b.Във всички други случаи релациите са нефункционални.
r-изображение на а в b (права релация)
r(на -1 степен)-изображение на b в а(обратна релация)
В)видове връзки върху обектите:
1) 1:1 - когато r и r(на -1 степен) са функционални
2) 1:n - когато r е функционална,но r(на -1 степен) не е.
3) n:m - когато r и r(на -1 степен) не са функционални.
2.Модели на данните:
А)мрежови модел-съвкупност от елементите на едно множество,които са във връзка 2 по 2 помежду си.
Условия на които отговарят мрежовите модели:
1)съществува множество от типове записи R1,R2,R3....
2)съществува множество от връзки i и j между елементите на записаните Ri и Rj;
3)всяка връзка е функционална поне в едната си посока
4)не съществуват връзки от типа i-i ; j-j
Типове записи:
1)притежател-елемента,който има няколко подзаписа(родител);
2)член-някои от децата на притежателя;
Типове връзки:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
База данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.