Банкова автоматизирана информационна система OraSYS


Категория на документа: Информатика


Банкова автоматизирана информационна система OraSYS
Банковата автоматизирана информационна система OraSYS е разработена от "СИС Консултинг" ООД. Софтуерното решение се характеризира като напълно интегрирана банкова информационна и счетоводна система. В нея са заложени всички общи и специфични изисквания към счетоводното отчитане на банковата дейност в Република България, както и всички технологии, необходими за обслужването на клиентите на банките.
Основни характеристики на системата
Гъвкавост - OraSYS се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесна и бърза възможност за трансформиране или разширяване на предлаганите от потребителите й услуги.
Цялостност - OraSYS предлага единство между системите във всички поделения и звена на банката, като се избягва многократно въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни операции чрез стандартизирана операционна и счетоводна технология.
Сигурност - OraSYS притежава развита система за сигурност, която определя индивидуални и групови права на всеки потребител в системата. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система. Всяко действие или операция позволени на потребителя, се записват в журнален регистър на извършените промени и лесно могат да се контролират впоследствие.
Модулност - OraSYS се състои от модули, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използвани от потребителите.
Достъпност - OraSYS се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа.
Функционална архитектура на платформата OraSYS
Системите, изградени с помоща на платформа OraSYS и техните модули се основават на следните взаимообвързани функционални нива:
Бизнес ниво
Всеки модул съдържа индивидуални информационни регистри, в които се съхраняват данните и технология за обработка на информацията, свързана с естеството на конкретната дейност. Необходимите данни се въвеждат чрез подходящ потребителски интерфейс или посредством автоматични даннови интерфейси от модулите или от други външни системи. Бизнес нивото на всеки модул включва справочна част (справки и отчети), която позволява на потребителите да оценяват и управляват своята дейност чрез справочни и отчетни форми, специфични за всеки модул.
Финансово ниво
Всички регистрирани в OraSYS електронни документи и техните обработки се отразяват, в реално време, в обособено финансово ниво. То съдържа информация за входящите и изходящите потоци на финансовите активи. Финансовото ниво позволява извършването на текущ и статистически анализ на ликвидността на банката, като се базира на регистрираните сделки и техните падежи. Позволява бърз и точен анализ на състоянието на активите на дружеството и подпомага вземането на решения от ръководството.
Счетоводно ниво
Обработката на електронните документи се характеризира със счетоводна схема, която се настройва индивидуално съгласно изискванията на банката. Всеки документ генерира автоматични счетоводни записвания, съгласно индивидуалната настройка на потребителя, което повишава ефективността на обработката и намалява грешките, допуснати от потребителите. Приложен е принципът на четирите очи при обработката на генерираните счетоводни документи.
Счетоводно ниво
Счетоводното ниво съдържа и всички средства за текущ и статистически анализ на счетоводното отразяване на дейността, с отчитане на йерархичните и регионални връзки на поделенията на банката, както и генерирането на всички счетоводни справки и отчети, необходими за дейността на дружеството.
Аналитично ниво
Всички данни на платформата OraSYS са достъпни за анализ в специализирано ниво на системата. То предоставя възможност за генериране на необходимите справки и отчети за
цялостната дейност на банката. Отчетите и справочните форми се създават от потребителя, като се използва специализиран модул на платформата.
Модули на банковата информационна система OraSYS
Системата OraSYS e изградена от модули и технологии, които в зависимост от работното място притежават специфични характеристики.
Единна клиентска/контрагентска картотека
Модул на системата, съдържащ технологии и функционалности, необходими за регистриране на клиентска информация (клиенти, доставчици, служители и др.). В досието на всеки клиент/контрагент се поддържат широк спектър данни, позволяващ идентификацията му, негови лични данни, информация за свързаност, както с други клиенти на банката, така и със самата нея.
Модулът позволява поддържането на клиентска сегментация, профит-център, към който се отнася клиента, както и специфична индивидуална информация отнасяща се до конкретен клиент, позволяваща еднозначната му идентификация за различни анализи.
Модул Левови разплащания
Модулът обслужва разплащанията в национална валута (РИНГС, БИСЕРА, Централен депозитар, БОРИКА). Разполага с различни регистрови данни свързани с левовите плащания, технологии за проследяване на разплащателния цикъл, както и автоматизирани счетоводни технологии, специфицирани от Банката за отчитане на разплащателния процес. Вградени са автоматизирани процедури за пакетна обработка на левовия разплащателен процес, както и различни интерфейси към участниците в националната платежна система (Националните ОПЕРАТОРИ: БИСЕРА, БОРИКА, РИНГС, Централен Депозитар и СЕБРА), както и подсистемата за Интернет банкиране обслужваща левови разплащания.
Модул Валута
Модул обезпечаващ валутните разплащания на Банката. Поддържаните данни са съобразени с изискванията на S.W.I.F.T. и позволяват автоматизирано извършване на дейността във всички поделения на банката. Модулът разполага с контролни механизми, контролиращи коректността на изпълнение на процесите осигуряващи валутни разплащания в съответствие с методология на Банката, SWIFT стандарт и регулациите в страната.
Модулът допълнително обслужва регистрирането и обслужването на активни и пасивни банкови операции в различни валути и тяхното отчитане в национална валута. Валутната подсистема позволява и преоценяване на експозициите на банката, които се водят в оригинална валута.
Модул Пасивни операции
Модулът позволява регистрирането и обслужването на пасивните банкови операции по голям брой депозитни и безсрочни сметки. Всеки вид пасивна сметка в системата притежава индивидуални характеристики, което позволява дефинирането на нови видове пасивни продукти (привилегировани сметки, златни депозити и т.н.). Технологията на обслужване, нивата на лихвените проценти и счетоводните сметки, по които се отчитат пасивните операции,
зависят от вида на продукта и вида на клиента. Воденето на лихвени условия по отделните депозитни и безсрочни сметки може да бъде индивидуализирано на ниво сметка.
Модул Краткосрочно и дългосрочно привлечени средства по пасивни операции
Модулът обработва получени в Банката кредити, емитирани от Банката облигационни заеми, кредитна част на репо-сделки и др. Тези финансови инструменти следва да бъдат специфицирани с подходяща лихвена политика, промяна на лихви и комисионни, погасителен план и всички атрибути съпътстващи воденето на кредитен продукт.
Модул Активни операции /кредити, заеми, ангажименти, банкови гаранции и обезпечения/
Модулът позволява регистрирането и обслужването на активните банкови операции по голям брой кредитни, заемни, гаранционни и др. сметки. Всеки вид активна сметка в системата притежава индивидуални характеристики, което позволява дефинирането на нови видове активни продукти. Модулът, обслужващ кредитната дейност, обхваща множество технологии за автоматизирана обработка на големи обеми от различни видове кредитни продукти (процедури за погасявания, зазадбалансово отчитане на обезпечения и ангажименти, застраховки и др.)
Модул Активни операции
Технология Провизиране - Технологията служи за изчисляване и осчетоводяване на обезценка по кредити и ангажименти.
Технология Амортизация на такси - Технологията служи за въвеждане и осчетоводяване на такси по кредити. За кредитите се формира амортизационен план. Има възможност за линейна амортизация и за амортизация по IRR. Регистрираните такси се амортизират, като се отнасят разсрочено в прихода на банката, съгласно формирания амортизационен план или по линейния метод.
Модул Такси и комисионни
Модулът позволява обслужването на дейността по удържане на такси и комисионни при извършване на банкови услуги. Всяка дефинирана такса или комисионна се удържа автоматично при извършване на съответната банкова услуга.
Модул Обслужване на бюджетни организации
Модулът позволява обслужване на разпоредители с бюджетни средства, съгласно разпоредбите на Министерство на финансите и БНБ. Съществува автоматизиран интерфейс към системата за обслужване на бюджетни плащания СЕБРА.
Модул Касова дейност
Модулът е предназначен за информационна (несчетоводна) обработка на касовите приходни и разходни операции. Той поддържа допустимите суми в брой за дадена валута, както и наличните суми по купюри за всяко касово работно място.
Модул Eлектронни дебитни и кредитни карти (местни и международни)
Модулът автоматизира издаването и управлението на пластмасови карти, картови сметки и терминали, а така също и обезпечава обмена на данни с БОРИКА и други системи за картови разплащания.
Счетоводно ядро
Модулът е проектиран за въвеждане, генериране и отразяване на двустранни счетоводни записвания по всички счетоводни сметки, касаещи операцията. Модулът поддържа индивидуален сметкоплан на банката, структурата на аналитичното отчитане към синтетични сметки, регистър на счетоводните записвания, валутни курсове и главната книга. Позволява автоматично генериране на счетоводните записвания в автоматични счетоводни технологии при обработка на електронните документи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банкова автоматизирана информационна система OraSYS 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.