Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса VB


Категория на документа: Информатика


 Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса

Задаване име на обекта - атрибут NAME
Всеки обект притежава име, чрез което се обръщаме към него. То се задава с атрибута Name. Името трябва да бъде уникално за всеки обект върху формата и да говори за неговото предназначение.
Когато създадем обект, VisualBasic автоматично му дава служебно име по подразбиране, например Label1. Името на обекта никога не се появява на екрана. Добре е да не използваме имена по подразбираме, а да зададем свои.
Имената могат да бъдат с дължина до 40 символа, без интервали и пунктуационни знаци.

Създаване на заглавие за обекта - атрибут Caption
Не всички обекти притежават този атрибут Caption. Той представлява текст, който се появява върху изобразения на екрана обект като заглавие. Например надписът върху даден бутон. По подразбиране заглавието съвпада с името на обекта, ако не е променено изрично. Заглавието на форма се появява в заглавната лента на формата. Заглавието на командния бутон се появява върху него.Заглавието на контролно поле или радиобутон се появяват обикновено вдясно до него и т.н. Предназначението на заглавието е да помогне на потребителя да разбере за какво се използва обекта.
Заглавието може да бъде празно или с дължина до 255 знака, включително интервал и пунктуационни знаци.

Добавяне на "горещи клавиши" към заглавие (Hot Keys)
Те дават възможност даден обект да бъде избран без мишка, само чрез клавиатурата. В такъв случай една от буквите в заглавието е подчертана и съответния обект може да бъде избран чрез натискане на клавишната комбинация ALT+подчертаната буква.
За да добавим "горещ клавиш" към заглавие трябва да поставим знака & (амперсанд) в заглавието непосредствено преди съответната буква.
Например, ако зададем заглавие &Yes на даден бутон, то върху бутона ще бъде изписано Yes и той ще може да бъде избран чрез ALT+Y.

Смяна на шрифта, размера и стила на заглавие на обект - атрибут Font
Когато създадем заглавие, то се изобразява по подразбиране с нормален стил, в шрифт MS Sans Serif, размер 8. Ние можем да променим тези настройки по стандартния начин, използвайки диалоговия прозорец Font.

Смяна на основния и фоновия цвят на заглавие - атрибути ForeColor и BackColor
Обикновено заглавията са черно-бели или в нюанси на сивото. За да сменим цвета на фона на заглавието, определяме атрибута BackColor. За смяна на основния цвят задаваме атрибута ForeColor.
За разлика от другите обекти, командните бутони имат само атрибут BackColor. Той променя цвета на фона, на който се показва заглавието, когато командния бутон е маркиран.

Позициониране на обекти по екрана - атрибути Left и Top.
Обектите може да се поставят на произволни места върху формата. VisualBasic предоставя два начина за определяне позицията на обекта:
* Чрез влачене с мишката (drag&drop) - бърз, но не позволява да позиционираме обекта с абсолютна точност
* Чрез задаване стойности на атрибутите Left и Top
За обектите атрибутът Left задава разстоянието, измерено от левия край на формата до левия край на обекта. Атрибутът Top задава разстоянието, измерено от горния край на формата до горния край на обекта.
За самите форми атрибутът Left задава разстоянието от левия край на екрана до левия край на формата, а атрибутът Top - от горния край на екрана до горния край на формата.

Задаване размер на обекта - атрибути Height и Width
След изчертаване на обект обикновено определяме и размера му. Това може да стане по два начина:
* Чрез разтягане с мишката
* Чрез задаване на стойност на атрибутите Height и Width
Атрибутът Height задава дължината, а атрибутът Width - ширината на обекта. Имаме избор измежду различни мерни единици.

Избор на обекти чрез клавиш TAB - атрибут TabIndex
Много потребители са свикнали да се придвижват от един обект към друг чрез клавиатурата. Този атрибут определя реда, в който се маркират обектите, когато потребителят натиска някой от клавишите TAB, стрелките или Shift+TAB.
Обект, за който TabIndex е 0, се появява маркиран веднага след стартиране на програмата (избран по подразбиране). След това при натискане на TAB се маркира обектът със следващ по ред TabIndex и т.н.
По подразбиране TabIndex получава стойност по реда на създаване на обектите върху формата. Първият създаден обект има стойност 0.
Винаги след промяна на TabIndex за даден обект върху формата, VisualBasic автоматично преномерира останалите.
Някои обекти, например поле за изображение, нямат атрибут TabIndex. При тях клавиш TAB не работи.

Забрана на използването на клавиш TAB - атрибут TabStop.
Ако не искаме потребителят да може да маркира даден обект с клавиш TAB (или при натискане на TAB да бъде прескочен), може да зададем на атрибута TabStop стойност False. По подразбиране тя е True.

Забрана на обект (изключване) - атрибут Enabled
Ако искаме даден обект да не реагира на събития, можем да го изключим. Например, ако това е бутон, натискането му няма да предизвика действие. Изключеният обект се изобразява с бледи цветове и за потребителя е ясно, че не може да го използва.
За целта трябва да зададем на атрибута Enabled стойност False.
Тъй като такъв обект не реагира на събития, то единственият начин да го активираме отново е чрез програмен код на VisualBasic. Например Button1.Enabled=True.
Стойността по подразбиране на атрибута Enabled е True.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Атрибути, общи за повечето обекти от интерфейса VB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.