Архитектура на информационна система


Категория на документа: Информатика


Тема 9. Архитектура на информационна система
Архитектура на информационна система
Въведение
Въведение
При анализа на архитектурата на информационните системи в тази глава се следва подходът, при който информационната система се разглежда като подсистема на едно предприятие (enterprise) [1]. Терминът предприятие тук се използва в най-широк смисъл, като общо означение на всяка организация, независимо дали е стопанска единица, фирма, държавна административна организация или обществена организация с нестопанска цел. Основна характеристика на всяко предприятие са бизнес процесите - дейностите, чрез които се реализират целите на предприятието. Респективно, понятието "бизнес процеси" тук също се използва в широк смисъл - като общ термин за означаване на свързани помежду си дейности от какъвто и да е вид (а не единствено стопански дейности), които водят до реализирането на целите и задачите, които си е поставила организацията.
Възможни са множество описания на една система в зависимост, от една страна, от аспекта в който се изследва и описва системата, и от друга страна, от степента на детайлност, с която се описват структурните елементи и отношенията между тях.
Архитектурните описания на предприятие се класифицират по два критерия:
* Според перспективата (аспекта) на изучаване, се разглеждат:
o бизнес архитектура;
o приложна архитектура;
o информационна архитектура;
o инфраструктурна (технологична) архитектура.
* Според нивото на обобщение на информацията, се разграничават:
o концептуално;
o логическо;
o физическо ниво.
Приложните архитектури (представящи приложния софтуер), се класифицират според разделянето на програмната система на обособени функционални нива - слоеве (tiers). Приложната архитектура на информационната система може да бъде еднослойна, двуслойна, трислойна или многослойна.
В хода на описанието са използвани понятия, дефинирани според международните стандарти, или възприети от водещи софтуерни производители като Microsoft и Oracle.
Тази глава дава теоретични познания за:
* кои са основните видове архитектури;
* какво представлява информационната архитектура;
* какво представлява технологичната архитектура;
* какво представлява приложната архитектура;
* какво е концептуално, логическо и физическо ниво на описание на приложна архитектура;
* как се класифицират приложните архитектури;
* какво представлява архитектурата клиент/сървър;
* какво е характерно за архитектурите на уеб приложенията;
* кои са графичните способи за описание на архитектурата на информационните системи.

Същност и класификация на системните архитектури
Същност и класификация на системните архитектури
Дефиницията за архитектура залегнала в стандарта ANSI/IEEE Std 1471-2000 "IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems" [2] e:
Архитектура - фундаменталната организация на една система, нейните компоненти, отношенията между тях и обкръжаващата среда, и принципите на управление и развитие.
За да се опише архитектурата на дадена система, трябва да се откроят нейните базови компоненти, да се посочат връзките помежду им и с обкръжаващата среда, да се обвържат с целите и задачите на разглежданата система. Архитектурата се представя като най-общо описание на структурата на една система и начинът, по който тя функционира. Описанията на архитектурата, представени в графичен, словесен или смесен вид, се наричат модели на архитектурата.
2.1 Архитектура на предприятието
Архитектурата на предприятието (enterprise architecture - ЕA) включва структурата на едно предприятие и начинът, по който то функционира. Описанието на архитектурата на предприятието се използва при всяка фаза от жизнения цикъл на информационната система - както при изграждането на нови системи, така и при поддръжката и развитието на съществуващи системи.
Архитектурните описания включват:
* цели на организацията;
* бизнес процеси;
* информационни ресурси;
* използвани технологии.
Информацията представяна в описанията на архитектурата на предприятието може да бъде разглеждана от различни аспекти и да задоволява разнообразни нужди. Потребители на моделите на архитектурата са бизнес мениджърите и аналитиците, системните архитекти и дизайнери, логистиците, специалистите по организация на бизнес процесите и пр. Специалистите се нуждаят както от обобщена информация, така и от детайлизирани данни. Ето защо архитектурните описания често се изграждат като йерархични модели, с постепенно задълбочаващи се нива на детайлизация на информацията.
В зависимост от аспекта, в който се описва дадено предприятие, се разграничават следните видове архитектури:
* бизнес архитектура;
* информационна архитектура;
* инфраструктурна (технологична) архитектура;
* приложна архитектура.
2.2 Бизнес архитектура
Бизнес архитектурата описва основните дейности, чрез които се реализират целите на дадено предприятие.
За една стопанска организация това са икономически дейности - производство, търговски сделки, финансови операции; но при нестопански организации, дейностите представени в бизнес архитектурата нямат икономически характер. За един университет например това са дейности като обучение на студенти, курсове за кандидатстване, научни проекти и пр.
В описанието на бизнес архитектурата се включват:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Архитектура на информационна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.