Access 2007


Категория на документа: Информатика
По Информатика
Изготвили: Проверили:

Описание на предметната област и бизнес правилата

За целите на управлението и развитието на една Библиотека е необходимо да се създаде база от данни, която съдържа данни за наличните книги които се поддържат в каталог,който вкючва (номер на книга "PK" "-(Primary Key), заглавие, държава, вид и тематика, общ брой, брой бракувани, наличност).За абонатите се създава картон с личните им данни (ЕГН "PK",име, фамилия, адрес, телефон),а за авторите са ни необходими (номер на автора "PK", име, фамилия, година на раждане) . Като се знае че :
- Дадена книга може да бъди издадена от много автори, както и един автор може да издаде много книги.Затова и връзката е "М:М",и е необхидимо създаването на ощи една таблица наречена Участие на автора- включваща (номер на автор "PK" и номер на книга "PK").
- По същия начин е и при таблиците Книги-Абонати, където един абонат може да заеме много книги, а една книга може да бъде заемана от много абонати, като връзката е също "М:М" (много към много) и е създадена таблицата Заемане на книги съдържаща (пореден номер "PK", номер на книга, ЕГН, дата на заемане, дата на връщане, годишна такса).Като се знае че при заемането на книга се попълва заемна бележка ,чиито максимален срок е 15 дни.

Но и в двата случая тези допълнителни таблици спомагат за промяната на връзките от "М:М" (многокъм много) към "1:М" (едно към много).
1. Релационен модел на базата от данни (Relationships) в средата на Access 2007

Релационният модел на базата от данни включва всички таблици в случая 5 на брой ( Книги, Абонати, Автори, Заемане на книги, Участие на автора),както и всички връзки между тях, въз основа на първичните и външните им ключове. След съставянето му с помощта на командата Database Tools/Relationships, могат да се създават отчети, формуляри и заявки, представящи като едно цяло информацията от отделните таблици. При съставянето на модела би могло да се зададе и референтна цялост на данните. Тя позволява при промяна или изтриване на въведените в главната таблица данни, всички останали данни в под таблиците, отчетите и заявките да бъдат също променени или изтрити.Тъка благодарение на референтната цялост и каскадното променяне и изтриване на данни се спестява време при обработката им.
Фиг.1 Модел на връзките между таблиците в базата от данни

И тъй като на Фиг. 1 е показано как между Книги и Абонати съществува връзка "М:М" (много към много) то е наложило създаването на таблицата Заемане на книги.А при таблиците Книги - Автори, където връзката е също "М:М"(много към много) е създадена друга таблица наречена Участие на автора. Като това е необходимо за промяната на връзката "М:М" поради невъзможността да се остави в този и вид.
Между таблиците в базата от данни съществуват връзки от следния тип:
Книги : Заемане на книги = 1: М (едно към много)
Абонати : Заемане на книги = 1: М (едно към много)
Книги : Участие на автора = 1: М (едно към много)
Автор : Участие на автора =1: М (едно към много)
2. Описание на таблиците, структура. Контрол на данните, вграден в описанието на таблиците.
Таблица: Книги
фиг.2 Таблица : Книги
На фиг. 2 е показано, как е съставена таблица Книги, която е и основната. В нея се включват (номер на книга, заглавие, държава, вид и тематика,общ брой, брой бракувани, наличност). Като първичния ключ "PK", както се знае е нещо уникално и в повечето случаи е номер, така и в случая "PK" е "номерa на книгата",а останалите са външни ключове на таблицата.Първичния ключ си го избираме ние, като го маркираме и от Design избираме Primary Key-"PK".
Таблица : Заемане на книги

Фиг.3 Таблица : Заемане на книги

На Таблицата: Заемане на книги е показано, как е съставена тя и какво включва в себе си (пореден номер, номер на книга, ЕГН, дата на заемане, дата на връщане, годишна такса). Като първичния ключ в случая е "поредения номер".Целия смисъл за създаването на тази таблица е свързан с премахването на първоначалната връзка "М:М", получаваща се при свързването между таблиците Книги и Абонати, което е постигнато и направено в релационния модел.Създаването на самата таблица става чрез командата Create/Table,като във вида показан на фиг3 е
в изгледа Design View, където могат да се въвеждат промени. А крайния резултат може да се види в Datasheet View.

Таблица Абонати
Фиг.4 Таблица Абонати

На фиг.4 елементите са (ЕГН "PK",име, фамилия, адрес, телефон),като е създадена от Create/ Table,и във вида показан на фиг. е в изгледа Design View- където могат да се правят промени, а Datasheet View се вижда крайния резултат.В Design View се правят промени ,като това дали да е Text в Data Type или не,а във Field Name се записва желаното наименование,като ако има растояния се записва с долни черти . Във Field Properties също могат да се правят промени, свързани с това как да изглежда крайния вид на таблицата.

Таблица Участие на автора

Фиг.5 Таблица Участие на автора

На фиг. 5 Тблица: Участие на автора са включени (номер на автор "PК"и номер на книга"PK").Тук и двата елемента се явяват първични ключове, като те са взeти от двете таблици с които е свързана- Книги и Автори. Тази таблица, също както и таблицата Заемане на книги е създадена, за да се премахне първоначалната връзка, която се получава между Книги и Абонати "М:М",а в този и вид тя не би могла да се остави.Създаването на таблицата е чрез Create/ Table, като показаното на фиг.5 е в Design View, където се въвеждат и желаните промени. Като в Field Name записваме необходимото име с EN букви и за разстояние ползваме долна черта; Data Type избираме дали ще въвеждаме текст,числа или др.; в Field Properties можем да правим допълнителни промени относно това да се извежда с BG букви и т.н. , а в Datasheet View е крайния резултат.
Таблица Автори
Фиг.6 таблица Автори

Таблица: Автори показана на фиг.6, включва (номер на автор"PK", име, фамилия, година на раждане) като е създадена по същия начи, като предходните.
3. Приложение на базата от данни:

3.1 ФормуляриСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Access 2007 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.