"Информационно общество” и "документна информация". Понятието “документ”


Категория на документа: Информатика


.................................................................................................................

3. Има ли вътрешни правила, инструкции, указания и др. относно предаването, регистрирането, съхранението и ползването на ЕД?
..............................................................................................................

4. Има ли обособено архивохранилище? Къде? Площ, оборудване, условия и начин на съхраняване.
.................................................................................................................

5. Има ли определено със заповед лице, което да отговаря за съхранението и използването на ЕД? Трите имена, степен на образование, телефон.
............................................................................................................

6. Предават ли се в архивохранилището и в какъв комплект ЕД (брой копия, съпроводителни документи)
............................................................................................................

7. Провежда ли се прехвърляне върху нови носители и/или осъвременяване на формàтите на ЕД?
............................................................................................................

8. Разпечатват ли се на хартия ЕД и кои видове документи?
............................................................................................................

9. Унищожават ли се електронни документи, какви и на какво основание?
.................................................................................................................

VІ. ДРУГИ КОНСТАТАЦИИ И БЕЛЕЖКИ

...............................................................................................................

VІІ. ПРЕПОРЪКИ

1. ...................................................................................................
(срок за изпълнение)

2. ...................................................................................................
(срок за изпълнение)

За неспазване на Закона за Държавния архивен фонд и другите законови разпоредби, свързани със създаването, организацията на работата и опазването на документите се прилагат съответните санкции, предвидени в тях.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра по един за двете страни.

......................................... .......................................

(подпис/и на представителя/те (подпис/и на представителя/те

на Държавния архив) на учреждението, присъствал/и

при извършване на проверката)

РЪКОВОДИТЕЛ: .................................

(подпис, печат)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Информационно общество” и "документна информация". Понятието “документ” 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.